Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì – Hà Giang

n và GS, TS, Phan Huy Đường Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (2013) Khoa học quản lý-NXBĐHQG HN

 1. TS. Trần Hồng Quang (2013), Phó Viện trưởng Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch – Đầu tư. Bài viết Về vai trò của quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện.
 2. Ngô Doãn Vịnh (2003). Nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam: học hỏi và sáng tạo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 3. Nguyễn Thị Quế Chi – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. “Một số vấn đề về đổi mới phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội”.
 4. Niêm giám thống kê năm 2010, tỉnh Hà Giang.
 5. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang giai đoạn 2006 – 2020. Hà Giang, năm 2007.
 6. Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Hà Giang, năm 2006.
 7. Tổng cục Thống kê (2012), Tư liệu kinh tế – xã hội 64 tỉnh, thành và thành phố Việt Nam, Nxb Thống kê Hà Nội.
 8. Tổng quan quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam (2002), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội.
 9. Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì: Báo cáo kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2010 huyện Hoàng Su Phì. Hoàng Su Phì năm 2010.
 10. Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì: Dự án giảm nghèo bền vững đến năm 2020.
 11. Tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài
 12. Allmendinger, P. và Tewdwr-Jones, M. (2002). Planning Futures: new directions for Planning Theory, Routledge, London.
 13. Banister, D. (2002). Transport Planning, E.&F.N SPON, New York.
 14. EC (1999). European Spatial Development Perspective: towards balanced and sustainable development of teritory of the European Union, Luxembourg.
 15. Gilg, A.W. (2005). Planning in Britain: understanding & evaluation the post-war system, Sage, London.
 16. Taylor, N. (1998). Urban Planning Theory since 1945, Sage, London.

III. Website.

 1. http: //vst.vista.gov.vn/
 2. http://hoangsuphi.hagiang.gov.vn/
 3. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Su_Ph%C3%AC

Tải luận văn miễn phí tại đây