Hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Nền kinh tế Việt Nam đang trên con đường hội nhập và phát triển cùng với sự phát triển của kinh tế thế giới. Trong những năm gần đây, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho đất nước ta những biến đổi sâu sắc về kinh tế – xã hội như kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, thu nhập bình quân của người lao động ngày càng cao, đời sống kinh tế xã hội của nhân dân có sự cải thiện rõ rệt…

Song, cũng do tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều vấn đề xã hội mới nảy sinh và ngày càng phức tạp. Tình trạng phân hóa giàu nghèo, sự bất bình đẳng trong thu nhập ngày càng rõ rệt, tạo ra khoảng cách thu nhập ngày càng lớn, làm mầm mống cho những bất ổn định trong xã hội. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế dẫn đến hàng triệu lao động nông nghiệp mất đất, di chuyển từ nông thôn ra thành thị tìm kiếm việc làm và phải chấp nhận cuộc sống bấp bênh đầy rủi ro. Nguy cơ thất nghiệp, bệnh tật, ốm đau đang đe dọa một bộ phận không nhỏ người lao động nhất là lao động phổ thông trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trong phạm vi toàn cầu. Đói nghèo được thu hẹp nhưng tái nghèo vẫn đang là nguy cơ đối với hàng chục triệu người. Hậu quả của tình trạng xã hội trên đã và đang cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trước tình hình đó, những năm qua Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm giải quyết vấn đề xã hội nói chung, vấn đề an sinh xã hội nói riêng. Trong đó chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, nâng cao chất lượng lao động, bảo đảm sự bình đẳng về vị thế xã hội của người lao động trong các thành phần kinh tế khác nhau, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Để ngành BHXH phát triển và lớn mạnh thì công tác thu BHXH và quản lý thu BHXH có vị trí hết sức quan trọng, bởi lẽ thu BHXH là yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc tạo lập quỹ BHXH. Quỹ BHXH là một quỹ tiền tệ tập trung, nằm ngoài ngân sách nhà nước, dùng để chi trả các chế độ BHXH cho người lao động và duy trì hoạt động của bộ máy BHXH. Hiện nay đối tượng tham gia BHXH, phạm vi BHXH ngày càng được mở rộng, nhiều đơn vị tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm tham gia BHXH cho người lao động của đơn vị mình, nợ đọng BHXH diễn ra theo chiều hướng xấu, cá biệt có nhiều đơn vị lạm dụng quỹ BHXH, tiền đóng BHXH của người lao động làm vốn sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, gây ra nhiều khó khăn cho việc quản lý thu BHXH và làm giảm hiệu quả hoạt động của cơ quan BHXH trong công tác thu nộp nói riêng và trong công tác cân bằng thu chi nói chung. Thực trạng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển sự nghiệp BHXH.

Hà Nội là thành phố lớn của cả nước, tập trung nhiều thành phần lao động khác nhau, ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp mở rộng phát triển. Để Hà Nội thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội thì việc quản lý thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội có vai trò hết sức quan trọng.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội” một vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích người lao động, từ đây có thể góp phần trong việc dần hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý về công tác quản lý thu BHXH tại cơ quan BHXH thành phố Hà Nội.

 1. Tình hình nghiên cứu

Ở trong nước, vấn đề quản lý nhà nước về BHXH tại các cơ quan BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH ở Hà Nội và các tỉnh thành khác đã có nhiều bài viết, nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả ở các góc độ khác nhau. Dưới đây giới thiệu một số công trình tiêu biểu:

Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ Bảo hiễm xã hội Việt Nam hiện nay, Luận văn tốt nghiệp của Nông Hữu Tùng, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2000. Đề tài nghiên cứu đã nêu lên thực trạng công tác thu nộp quỹ BHXH Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2000 và đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH.

Hoàn thiện pháp luật về quản lý thu, chi BHXH, Luận văn tốt nghiệp của Phạm Thị Quế, Đại học Luật Hà Nội, 2004. Luận văn đã nghiên cứu thực trạng pháp luật về quản lý thu, chi BHXH ở nước ta qua từng thời kỳ để rút ra mặt được, mặt chưa được, nguyên nhân, đưa ra định hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về quản lý thu, chi BHXH ở nước ta đến năm 2010, trong đó tập trung vào các giải pháp: Đổi mới phương thức quản lý thu, chi BHXH; đẩy mạnh hoạt động đầu tư, tăng trưởng quỹ và sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý thu, chi BHXH. Các giải pháp trên đòi hỏi phải được thực hiện đồng bộ và thường xuyên, chỉ có như vậy, việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH nói chung và pháp luật về quản lý thu, chi BHXH nói riêng mới đạt được những kết quả như mong muốn.

Biện pháp quản lý và chống thất thu BHXH trên địa bàn Quận 12, Tp Hồ Chí Minh, Luận văn tốt nghiệp của Nguyễn Thị Kim Nga, Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, 2007. Đề tài đã đề xuất các biện pháp chống thất thu BHXH, nhiều lao động được hưởng các chế độ BHXH cao hơn, giảm được gánh nặng cho gia đình và cho xã hội khi có rủi ro, ốm đau, già yếu, nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Dựa trên những phân tích đánh giá về thực trạng thu BHXH trên địa bàn Quận 12, luận văn đã đóng góp hệ thống các biện pháp khả thi mang ý nghĩa thực tiễn cao nhằm tăng số lao động được tham gia BHXH, tăng mức thụ hưởng từ các chế độ, chính sách BHXH của người lao động, góp phần làm tăng số thu, hoàn thiện công tác quản lý thu trên địa bàn quận.

– Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý BHXH thành phố Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp của Vũ Minh Phương, Đại học Kinh tế quốc dân, 2009. Đề tài đã đưa ra thực trạng bộ máy tổ chức của BHXH thành phố Hà Nội, ưu điểm và nhược điểm. Từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm đổi mới bộ máy tổ chức của BHXH thành phố Hà Nội.

Các đề tài nghiên cứu trên đã hướng vào nghiên cứu, làm rõ bộ máy quản lý, tình trạng thu nộp quỹ, pháp luật về quản lý thu BHXH trên các địa bàn.

Ngoài ra, có thể kể một số công trình nghiên cứu tiêu biểu có liên quan tới BHXH như:

Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học cơ bản để hoàn thiện hệ thống BHXH ở Việt Nam, Đề tài cấp ngành của Nguyễn Huy Ban, nghiệm thu năm 2001.

Cơ sở khoa học hoàn thiện quản lý hành chính hoạt động BHXH ở Việt Nam, Đề tài cấp ngành của Trần Xuân Vinh, nghiệm thu năm 2001.

Hoạt động của BHXH trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Đề tài cấp ngành của Nguyễn Việt Thịnh, nghiệm thu năm 2001.

Các công trình nghiên cứu, bài viết trên đã hướng vào nghiên cứu, làm rõ mô hình tổ chức của BHXH Việt Nam, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức BHXH Việt Nam. Đây là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị trong triển khai nghiên cứu quản lý thu BHXH tại cơ quan BHXH thành phố Hà Nội hiện nay.

Bên cạnh các nghiên cứu thì những năm gần đây, hệ thống văn bản pháp luật về BHXH cũng đã có những thay đổi đáng kể, Chính phủ và BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản về tổ chức và hoạt động BHXH như: Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH; Quyết định 51/2007/QĐ_BTC ngày 22/6/2007 của Bộ tài chính và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam,về việc ban hàng chế độ Kế toán BHXH; Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 Về quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế bắt buộc; Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Về việc ban hành quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế. Những văn bản trên là cơ sở pháp lý mang tính lý luận cho việc triển khai nghiên cứu BHXH Thành phố Hà Nội hiện nay.

Tất cả các nghiên cứu và văn bản pháp lý trên sẽ là những tài liệu tham khảo tốt để tác giả hoàn thành luận văn của mình.

 1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
 • Mục tiêu

Nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra những phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

 • Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu trên, luận văn sẽ đi sâu giải quyết những nhiệm vụ sau:

– Khái quát và hệ thống lại những lý thuyết liên quan đến thu và quản lý thu BHXH.

– Phân tích, đánh giá tình hình công tác quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội, đi sâu phân tích làm rõ những vấn đề về đối tượng thu BHXH, mức thu BHXH, phương thức thu BHXH, tình hình nợ đọng BHXH và công tác tổ chức thực hiện kế hoạch thu BHXH, công tác kiểm tra quản lý thu BHXH, đánh giá những ưu, khuyết điểm và tìm ra nguyên nhân của nó.

– Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện chính sách về vấn đề quản lý thu BHXH tại các cơ quan BHXH tại Việt Nam.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Đối tượng nghiên cứu:

Công tác quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội.

 • Phạm vi nghiên cứu

Đề tài chỉ nghiên cứu về quản lý thu BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 2007 đến nay. Nội dung nghiên cứu chỉ đi sâu về quản lý thu BHXH bắt buộc. Các nội dung khác như: quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chi BHXH, các chế độ chính sách BHXH không đề cập tới trong đề tài này hoặc chỉ được sử dụng như những căn cứ để so sánh.

 • Thời gian nghiên cứu

Khoảng thời gian đề tài lấy để nghiên cứu từ năm 2007 (khi luật BHXH có hiệu lực) cho đến năm 2013.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn được nghiên cứu dựa vào cơ sở lý luận từ các giáo trình về quản lý thu BHXH, hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về Luật BHXH do nhà nước ban hành… ngoài ra còn sử dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, hệ thống hóa, so sánh, hồi cứu tài liệu, lịch sử, điều tra dựa trên cơ sở những tài liệu và số liệu sưu tầm được từ thực tế, qua sách, báo và mạng Internet để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của đề tài luận văn này.

– Sử dụng phương pháp nghiên cứu tư liệu và tài liệu về quản lý thu BHXH; các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH và sẽ được sử dụng ở chương 1 và chương 3 của đề tài

– Phương pháp phân tích và tổng hợp chuỗi số liệu từ năm 2007 đến nay, sử dụng để phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH trong thực tiễn, tổng hợp những cái đã làm được và chưa làm được trong công tác này tại BHXH thành phố Hà Nội. Phương pháp này được sử dụng trong chương 2 và 3 của đề tài.

– Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp logic để tách ra những nội dung quan trọng trong công tác quản lý thu BHXH. Từ đó nắm được bản chất của quản lý thu BHXH để tìm ra đặc thù riêng của lĩnh vực này.

– Phương pháp lịch sử: xem xét thời gian hoạt động của giai đoạn nghiên cứu để tìm ra quy luật của sự phát triển trong công tác quản lý theo từng thời điểm. Phương pháp này được sử dụng ở chương 2 của đề tài.

 1. Những đóng góp của đề tài

– Góp phần làm rõ hoàn thiện thêm những vấn đề lí luận về hoạt động BHXH nói chung và hoạt động thu BHXH nói riêng

– Làm rõ thực trạng thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội trong thời gian qua

– Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội.

 1. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục kèm theo, luận văn gồm 3 chương:

– Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu bảo hiểm xã hội

– Chương 2: Phân tích thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

– Chương 3: Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

1.1. Bảo hiểm xã hội và thu Bảo hiểm xã hội

1.1.1. Bảo hiểm xã hội

1.1.1.1. Khái niệm và sự ra đời của Bảo hiểm xã hội

Trong thực tế có rất nhiều những rủi ro bất lợi ngẫu nhiên đến với con người như ốm đau, tai nạn, suy giảm sức khỏe, mất việc làm…Trong khi con người luôn cần có những nhu cầu về vật chất và tinh thần. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự mâu thuẫn về quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người sử dụng lao động ngày càng gay gắt.

Để giải quyết mâu thuẫn đó, đã xuất hiện “bên thứ ba” – Nhà nước đóng vai trò trung gian nhằm điều hòa lợi ích. Các nguồn đóng góp của giới chủ, thợ và sự hỗ trợ của Nhà nước đã hình thành nên Quỹ BHXH. Như vậy sự ra đời của BHXH là một tất yếu khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn của bất kỳ ai và để đáp ứng với sự phát triển chung của xã hội, đòi hỏi BHXH ngày càng phải được củng cố và hoàn thiện trong mỗi quốc gia cũng như trên toàn thế giới.

Vậy BHXH là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm một phần thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật nhằm ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội.

1.1.1.2. Chức năng của Bảo hiểm xã hội

 • Phòng ngừa rủi ro:
 • An sinh xã hội

1.1.1.3. Đặc điểm của Bảo hiểm xã hội

– BHXH mang tính chất xã hội, phi lợi nhuận, không vì mục đích kinh doanh thu lợi nhuận mà vì mục đích phục vụ cộng đồng xã hội trên phạm vi toàn quốc nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước, đảm bảo cho người lao động có khoản trợ cấp thiết yếu khi gặp rủi ro, khó khăn trong cuộc sống.

– BHXH chỉ bảo đảm cho các rủi ro bản thân, không bảo đảm cho các rủi ro tài sản và trách nhiêm dân sự.

– Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.

– Sự tương hỗ trong BHXH được thực hiện trong một cộng đồng rộng rãi, toàn xã hội nhằm chia sẻ rủi ro.

– BHXH là một hoạt động thỏa thuận và không thỏa thuận. Điều này thể hiện ở chỗ BHXH có cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

1.1.1.4. Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội

Hiện nay khi nền kinh tế phát triển nhu cầu sử dụng người lao động trong và ngoài doanh nghiệp nhà nước tăng lên rất nhiều thì đối tượng tham gia BHXH bao gồm:

 • Đối tượng bắt buộc tham gia BHXH
 • Đối tượng tự nguyện tham gia BHXH

1.1.2. Thu Bảo hiểm xã hội

1.1.2.1. Khái niệm thu Bảo hiểm xã hội

Thu BHXH là việc nhà nước dùng quyền lực của mình bắt buộc các đối tượng phải đóng BHXH theo mức phí quy định hoặc cho phép một số đối tượng tự nguyện tham gia, lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với số thu nhập của mình. Trên cơ sở đó hình thành một quỹ tiền tệ tập trung nhằm mục đích đảm bảo cho các hoạt động BHXH.

1.1.2.2. Nguyên tắc thu Bảo hiểm xã hội

  • Thu dựa trên các văn bản pháp luật

 • Thu đúng đối tượng, thu đủ số lượng và đảm bảo đúng thời gian quy định
 • Bảo đảm quyền lợi người tham gia Bảo hiểm xã hội

 • Bảo đảm hoạt động thu Bảo hiểm xã hội ổn định, bền vững và hiệu quả

1.2. Quản lý thu Bảo hiểm xã hội

1.2.1. Khái niệm quản lý thu Bảo hiểm xã hội

Quản lý thu BHXH là quá trình tác động của các cơ quan BHXH đối với mọi tổ chức cá nhân liên quan đến thu BHXH theo một quy trình từ xác định đối tượng thu, mức thu, phương thức thu, lập kế hoạch thu đến tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra đánh giá việc thực hiện thu BHXH nhằm đạt được mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền BHXH của đối tượng tham gia BHXH vào quỹ BHXH nhằm đáp ứng nguồn kinh phí chi trả các chế độ BHXH dựa trên nguyên tắc có đóng có hưởng.

1.2.2. Mục tiêu quản lý thu Bảo hiểm xã hội

1.2.2.1. Phát triển quỹ Bảo hiểm xã hội

Có thể nói quỹ BHXH là bộ phận quan trọng nhất của ngành BHXH, nó gắn liền vơi sự tồn tại và phát triển của ngành BHXH, ở nước ta hiện nay thì quỹ BHXH được hình thành từ ba nguồn chủ yếu: đóng góp của người lao động, chủ sử dụng lao động và phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

1.2.2.2. Chống thất thoát quỹ Bảo hiểm xã hội

Bên cạnh việc thực hiện mục tiêu phát triển quỹ BHXH, mục tiêu chống thất thoát quỹ BHXH cũng là một mục tiêu quan trọng, luôn tồn tại song song trong công tác quản lý thu BHXH

1.2.2.3. Đảm bảo an sinh xã hội

Đây là mục tiêu quan trọng nhất của quản lý thu BHXH, vì đảm bảo an sinh xã hội cũng là mục tiêu và nhiệm vụ của toàn ngành BHXH, ngành BHXH được ra đời và phát triển nhằm thực hiện mục tiêu này.

1.2.3. Nội dung quản lý thu Bảo hiểm xã hội

1.2.3.1. Lập kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội

 1. Xác định đối tượng thu Bảo hiểm xã hội

– Với người lao động

– Với người sử dụng lao động

 1. Xác định mức thu và phương thức thu Bảo hiểm xã hội
 • Mức thu Bảo hiểm xã hội

–  Người lao động thuộc đối tượng thực hiện theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định

–  Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc các công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên trở lên áp dụng thang, bảng lương do nhà nước quy định.

– Hằng tháng, người lao động đóng BHXH với mức đóng bằng 7% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, người sử dụng lao động đóng bằng 17% trên quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của những người lao động.

 • Phương thức thu Bảo hiểm xã hội

Hàng tháng chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng, người sử dụng lao động đóng BHXH trên quỹ tiền lương tiền công của những người lao động tham gia BHXH; đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại Ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước.

1.2.3.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội

– Phân cấp quản lý

– Quản lý tiền thu BHXH

– Thông tin, báo cáo

– Quản lý hồ sơ, tài liệu

1.2.3.3. Kiểm tra đánh giá hoạt động thu Bảo hiểm xã hội

Theo quy định của luật BHXH cơ quan BHXH phải tiến hành kiểm tra thực hiện BHXH tại các đơn vị thuộc địa bàn mình quản lý. Trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị để các đơn vị sử dụng lao động và BHXH các cấp thực hiện đúng quy định về công tác thu BHXH nhằm đảm bảo việc thực hiện BHXH được diễn ra đúng theo Luật BHXH quy định, đồng thời bên cạnh đó phát hiện các trường hợp sai phạm để có các biện pháp thích hợp, kịp thời xử lý trong quá trình tổ chức thực hiện thu BHXH.

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu Bảo hiểm xã hội

 • Các văn bản pháp luật của nhà nước
 • Điều kiện phát triển kinh tế xã hội
 • Công tác tuyên truyền về hệ thống pháp luật và quy định về luật Bảo hiểm xã hội
 • Trình độ năng lực cán bộ quản lý thu của ngành Bảo hiểm xã hội

1.2.5. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản lý thu Bảo hiểm xã hội

1.2.5.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội trong năm

Dựa vào bảng xây dựng kế hoạch thu BHXH năm sau của các BHXH tỉnh thành phố, dựa vào các văn bản pháp luật, chính sách của nhà nước mới ban hành, BHXH Việt Nam tiến hành khảo sát, tổng hợp và lên kế hoạch cùng ban thu của BHXH Việt Nam để tính toán số lượng lao động, số đơn vị tham gia trong năm tới, số đơn vị trốn đóng và còn nợ đọng … Từ đó đưa ra tổng số tiền phải thu của từng BHXH tỉnh, thành phố trong cả nước. Dựa vào bảng kế hoạch này BHXH Việt Nam xét tiêu chí đánh giá quản lý thu BHXH. Theo đó BHXH tỉnh, thành phố trong cả nước vào ngày cuối cùng trong năm phải thu đủ 100% kế hoạch được giao hoặc vượt mức kế hoạch được giao thì mới được coi là thành công.

1.2.5.2. Tỷ lệ nợ đọng tiền Bảo hiểm xã hội trong năm

Bên cạnh việc hoàn thành kế hoạch thu trong năm thì việc thu hồi nợ đọng, giảm nợ đọng số tiền BHXH theo từng năm là tiêu chí để xác định kết quả hoạt động công tác quản lý thu trong năm đó. Việc thu hồi số tiền nợ đọng hay số tiền nợ đọng giảm theo từng năm phản ánh công tác quản lý đối tượng, công tác thanh tra đơn vị, cùng sự phối hợp giữa các ngành BHXH và các ban ngành chức năng, các cơ quan quản lý đã phát huy được hiệu quả đến đâu và đạt được kết quả như thế nào

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2.1. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

BHXH thành phố Hà Nội được thành lập vào ngày 31/10/1992 theo quyết định số 2654/UB của UBND thành phố Hà Nội. Trong giai đoạn đầu (1992 – 1995) có tên là BHXH Hà Nội và trực thuộc sở Lao động thương binh xã hội Hà Nội.

Cho đến nay, BHXH thành phố Hà Nội đã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc khang trang, có diện tích sử dụng lớn, ngụ tại số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

2.1.2. Chức năng của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

BHXH thành phố Hà Nội giúp Tổng Giám đốc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH và quản lý quỹ BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội.

BHXH Thành phố Hà Nội chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

BHXH Thành phố Hà Nội có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

BHXH Thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 1620/2002/QĐ-BHXH-TCCB ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

2.1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

BHXH thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 1620/2002/QĐ-BHXH-TCCB ngày 17/12/2002 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam:

2.1.4. Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

BHXH thành phố Hà Nội do Giám đốc quản lý, giúp việc cho Giám đốc có phó Giám đốc. BHXH thành phố Hà Nội có 10 phòng nghiệp vụ, có 30 BHXH quận huyện thuộc BHXH thành phố Hà Nội.

2.2. Thực trạng thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Nhìn chung từ 2007 đến 2013, BHXH thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác thu BHXH, số đối tượng tham gia từng bước được mở rộng dẫn tới số tiền thu BHXH cũng luôn tăng cao qua các năm. BHXH thành phố Hà Nội đã đạt mục tiêu cho cán bộ công chức toàn ngành phấn đấu trong 5 năm tới kế hoạch thu luôn hoàn thành và vượt mức 100% chỉ tiêu thu BHXH của BHXH Việt Nam giao đồng thời tỉ lệ thu hồi nợ đọng BHXH của ngành sẽ đạt trên 90% trong năm 2015.

2.3. Thực trạng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

2.3.1. Lập kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội

Lập kế hoạch thu là công tác có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quản lý thu BHXH, đòi hỏi các đơn vị lập kế hoạch phải nắm rõ tình hình thực tế, tốc độ phát triển của một số đơn vị, số lao động và quỹ lương trên địa bàn quản lý. Lập kế hoạch thu sát với tình hình thực tế sẽ giúp cho công tác thu BHXH được thuận lợi, đảm bảo khai thác tối đa tiềm năng, ngược lại sẽ làm cho công tác thu gặp nhiều khó khăn, nặng nề do phải chạy theo chỉ tiêu kế hoạch quá cao, dẫn tới việc đơn vị không hoàn thành được kế hoạch được giao.

2.3.1.1. Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

       Số lao động tham gia BHXH ngày một tăng qua từng năm cho thấy công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng đã được BHXH thành phi Hà Nội chú trọng và thực hiện khá tốt.

2.3.1.2. Mức thu và phương thức thu Bảo hiểm xã hội

 1. Mức thu BHXH
 • Từ năm 2007 đến năm 2009
 • Từ năm 2010 đến năm 2011
 • Từ năm 2012 đến năm 2013
 1. Phương thức thu
 • Từ năm 2007 đến năm 2009
 • Từ năm 2009 đến năm 2013

2.3.2.Tổ chức thực hiện kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội

Để quản lý công tác thu được khoa học và hiệu quả, các đơn vị tham gia đóng BHXH được phân chia thành 05 khối chính:

– Khối hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, Tổ chức chính trị – xã hội;

– Khối Doanh nghiệp nhà nước;

– Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh;

– Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Khối khác: bao gồm hợp tác xã, phường xã, ngoài công lập, hộ kinh doanh cá thể.

 • Sự phối hợp giữa BHXH các quận huyện với các đơn vị tham gia đóng BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác thực hiện thu BHXH
 • Số tiền thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội

Nhờ những lỗ lực của cán bộ toàn ngành BHXH thành phố Hà Nội bên cạnh những biện pháp quản lý thu hiệu quả thì số thu BHXH trong những năm qua của BHXH thành phố Hà Nội đạt được những kết quả khả quan, số tiền thu BHXH cũng không ngừng gia tăng qua các năm.

2.3.3. Kiểm tra đánh giá hoạt động thu Bảo hiểm xã hội

Công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu đóng vai trò quan trọng trong quản lý thu BHXH. Kế hoạch thu BHXH có thu được hay không, tỷ lệ nợ đọng, trốn đóng BHXH có giảm hay không phụ thuộc nhiều vào công tác kiểm tra. Hiện nay BHXH thành phố Hà Nội luôn tiến hành công tác kiểm tra thu BHXH song song với việc tổ chức thực hiện thu BHXH nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn cho cán bộ quản lý thu BHXH khi tiếp xúc với những lao động doanh nghiệp cố tình nợ đọng và trốn đóng BHXH.

2.4. Đánh giá quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

2.4.1. Đánh giá quản lý thu Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

2.4.1.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội trong năm

       BHXH thành phố Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu BHXH so với kế hoạch được giao, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu luôn đạt trên 100% so với kế hoạch được giao.

 • Điều giúp cho BHXH thành phố Hà Nội luôn hoàn thành 100% kế hoạch thu hàng năm, ngoài các biện pháp quản lý thu hiệu quả, sự phối hợp giữa các ban ngành chức năng còn do BHXH thành phố Hà Nội đã không ngừng cải tiến thủ tục hành chính qua các năm qua, nhất là các thủ tục trong công tác quản lý thu BHXH

2.4.1.2. Tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội trong năm

 • Tình hình nợ đọng BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội

– Số tiền thu BHXH mà các doanh nghiệp còn nợ rất lớn, nó chiếm một tỉ trọng khá cao. Trong 7 năm số tiền nợ đã tăng lên gấp 2,06 lần cho thấy số tiền các doanh nghiệp nợ cơ quan BHXH có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên, xét theo cơ cấu nợ đọng từng năm thì tỉ lệ nợ đọng của các doanh nghiệp có xu hướng giảm dần.

– Khối DNNQD, khối DNNN và khối DNĐTNN là khối có tỷ lệ đọng nhiều nhất.

– Nhìn chung trong những năm từ năm 2007 – 2013, tỷ lệ nợ đọng của BHXH thành phố Hà Nội đã không ngừng giảm theo từng năm.

2.4.2. Tồn tại trong quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

 • Cơ sở vật chất kém và đang xuống cấp
 • Đối tượng và địa bàn quản lý lớn và phức tạp, bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn nhân lực của cơ quan BHXH thành phố Hà Nội

2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong quản lý thu Bảo hiểm xã hội

 • Nguyên nhân từ phía nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH
 • Nguyên nhân từ phía các doanh nghiệp quốc doanh
 • Nguyên nhân phía người lao động
 • Nguyên nhân khách quan

CHƯƠNG 3

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. Phương hướng hoàn thiện quản lý thu Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

 • Thứ nhất : Công tác lập kế hoạch thu BHXH cần căn cứ trên các số liệu tổng hợp thực tế, có độ chính xác cao, có tính khoa học, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô.
 • Thứ hai: Quản lý đầy đủ, chính xác, kịp thời các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy Luật BHXH.
 • Thứ ba: phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thanh tra lao động, thanh tra nhà nước, các tổ chức công quyền và các tổ chức chính trị xã hội để kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc kê khai lao động quỹ tiền lương và đóng BHXH
 • Thứ tư: quản lý thu BHXH phải gắn liền với quản lý chi các chế độ BHXH.
 • Thứ năm: Hoàn thiện tổ chức bộ máy của ngành BHXH theo hướng cải cách hành chính gọn nhẹ, hiện đại, không ngừng nâng cao năng lực, kĩ năng làm việc, chuyên môn của người cán bộ, công chức làm công tác quản lý thu BHXH.
 • Thứ sáu: Có các chế độ đãi ngộ, khen thưởng nhằm khuyến khích đối với những đơn vị, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác quản lý thu BHXH.
 • Thứ bảy: Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, hợp lý, khoa học có chiều sâu trong quản lý thu BHXH nhằm giảm biên chế, góp phần quản lý chính xác, nhanh gọn, đảm bảo đại hiệu quả trong quản lí thu BHXH.

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

3.2.1. Lập kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội

3.2.1.1. Đối tượng thu Bảo hiểm xã hội

 • Mở rộng đối tượng thu: Tăng cường công tác tuyên truyền về hệ thống pháp luật và quy định về Luật BHXH.
 • Các chính sách và biện pháp quản lý thu khác nhau với từng đối tượng tham gia BHXH:

3.2.1.2. Mức thu và phương thức thu Bảo hiểm xã hội

 • Thay đổi mức thu BHXH phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội
 • Cải tiến phương thức thu phù hợp với tình hình thực tế

3.2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội

3.2.2.1. Cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện thu Bảo hiểm xã hội

– Thực hiện cơ chế thu BHXH “một cửa” ở tất cả các hệ thống BHXH từ cấp Thành phố, cấp Quận, Huyện. Thực hiện công khai các giấy tờ, văn bản hướng dẫn, các thủ tục tham gia BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tránh cho các đối tượng hiểu sai quy định và phải đi lại giao dịch nhiều.

– Từ cơ sở hệ thống văn bản quy định Nhà nước về BHXH, BHXH thành phố Hà Nội cần rà soát lại toàn bộ hệ thống các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành.

– Nâng cao khả năng thực thi của các văn bản pháp lý trong lĩnh vực BHXH.

3.2.2.2. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy Bảo hiểm xã hội

Cơ quan BHXH thành phố Hà Nội nên xác định rõ chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, điểm mạnh, điểm yếu của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ chuyên thu và giao trách nhiệm cho các đơn vị đó giải quyết và xử lý trong phạm vi cho phép đồng thời thường xuyên giám sát kết quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc mình quản lý.

Cần phối hợp với văn phòng, trung tâm Công nghệ Thông tin của BHXH sau đó BHXH Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu BHXH sau đó BHXH thành phố Hà Nội cần phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện đối với BHXH các quận huyện và các đơn vị sử dụng lao động.

Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH: thực hiện cơ chế “một cửa” trong khâu tiếp nhận, cần có những đổi mới về phương pháp, công cụ quản lý trong công tác thu BHXH. Đồng thời thực hiện quy định về phân công, phân nhiệm và lề lối làm việc của các đơn vị để các cán bộ, công chức phát huy sự chủ động sáng tạo trong công việc đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, nâng cao tinh thần trách nhiệm đồng thời nhất thống quan điểm chỉ đạo từ trên xuống.

BHXH thành phố Hà Nội cần phải thường xuyên tổ chức và phối hợp chặt chẽ với các ngành có chức năng liên quan trong việc thanh tra và kiểm tra việc thực hiện công tác thu BHXH ở các cấp. Do đó cần quan tâm đến vấn đề nâng cao, đào tạo nghiệp vụ cán bộ và nhận thức đối với cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, đào tạo lên những cán bộ có năng lực phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về trình độ chuyên môn, đồng thời tạo lên cho họ ý thức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm và khả năng thuyết phục cao.

3.2.2.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu Bảo hiểm xã hội.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nghiệp vụ BHXH mang lại rất nhiều lợi ích. Nó giúp giảm chi phí, tạo ra phong cách làm việc khoa học và hiệu quả. Do vậy ngành BHXH cần áp dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin trong quản lý các đối tượng tham gia BHXH, quản lý thu, chi BHXH, quản lý tài chính kế toán, bên cạnh đó còn phải tăng cường về cơ sở vất chất kỹ thuật công nghệ cho các cơ quan BHXH các cấp.

3.2.2.4. Hoàn thiện nghiệp vụ cán bộ quản lỷ thu Bảo hiểm xã hội

Để công tác quản lý thu đạt hiệu quả cao thì trước hết cần có một đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu các chính sách BHXH, phẩm chất chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo trong công việc, hiện nay tại BHXH thành phố Hà Nội đa số các cán bộ được đào tạo chuyên môn bài bản về BHXH trong ngành là không nhiều, một số cán bộ được chuyển từ các ngành khác, do đó để nâng cao hiệu quả công tác thu thì việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên là rất cần thiết.

3.2.2.5. Tăng cường phối hợp với các ban ngành chức năng có liên quan trong quá trình thực hiện thu Bảo hiểm xã hội

– Tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan: Thuế, thanh tra lao động, các cơ quan chính quyền địa phương.

– Liên tục trao đổi, giữ quan hệ chặt chẽ với các ngành chức năng

– Phối hợp chặt chẽ với Sở lao động thương binh xã hội để giám sát các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật như việc kí kết hợp đồng và thực hiện các chính sách BHXH.

– Phối hợp với Liên đoàn lao động trong việc vận động tổ chức thành lập công đoàn các đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhằm đại diện hợp pháp và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

– Phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, quận huyện, đưa các tiêu chí làm tốt công tác BHXH nhằm xét khen thưởng, động viên với các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.2.3. Kiểm tra đánh giá hoạt động thu Bảo hiểm xã hội

Hiện nay, tình trạng chậm đóng, trốn đóng, đóng không đủ số tiền BHXH diễn ra phổ biến và có chiều tăng lên cao theo từng năm, bên cạnh đó công tác quản lý thu BHXH liên quan đến tiền đóng BHXH của từng đơn vị vì thế các cán bộ quản lý thu BHXH rất dễ mắc phải sai phạm đạo đức nghề nghiệp khi có sự thông đồng với chủ doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát thu tại BHXH các quận trong địa bàn thành phố Hà Nội là yêu cầu cần thiết, nó đảm bảo bảo tồn nguồn thu BHXH, tránh làm thất thoát quỹ BHXH.

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm thành phố Hà Nội

3.3.1. Đối với Nhà nước

       Cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật. Thực tế hiện nay cho thấy tuy Luật BHXH đã và đang đi vào cuộc sống nhưng để mọi người dân thực hiện đúng theo quy định Luật, đòi hỏi nhà nước cần phải tiếp tục hoàn thiện Luật BHXH sao cho phù hợp với thực tiễn xã hội, hiện nay chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm Luật BHXH là chưa mạnh chưa đủ sức răn đe, phạt hành chính đối với các hành vi trốn đóng tối đa chỉ là 75 triệu đồng, hành vi chậm đóng, đóng không đúng quy định, sau 30 ngày tiền lãi cũng chỉ là 11,86%/1 năm tương đương với 0,988%/1 tháng, chỉ nhích hơn ít với mức lãi gửi Ngân hàng là 8-9%/năm. Đồng thời các quy định xử phạt hình sự đối với các cá nhân như khởi tố, đưa ra toà án, còn rườm rà về thủ tục, chồng chéo, thiếu sự rõ ràng giữa quyền hạn chức năng của các cơ quan có thẩm quyền, dẫn tới khi cơ quan BHXH làm thủ tục khiếu kiện đối tượng gặp nhiều khó khăn, tiêu tốn thời gian công sức, và hiệu quả cũng chưa cao.

3.3.2. Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hoàn thiện bộ máy tổ chức BHXH Việt Nam

– Có chương trình quy hoạch đào tạo và sử dụng cán bộ

– Tăng cường đầu tư, trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý thu BHXH

– Tăng cường cải cách thủ tục hành chính

– Bảo toàn và tang trưởng quỹ BHXH

KẾT LUẬN

BHXH ở Việt Nam là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước ta, đã và đang phát huy vai trò hết sức to lớn đối với người lao động và gia đình họ khi gặp phải những trường hợp khó khăn về: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí hay tử tuất.

BHXH đã thực sự trở thành xương sống của hệ thống An sinh xã hội, một công cụ để Nhà nước thực hiện chiến lược xã hội hoá các hoạt động xã hội và từng bước giảm dần sự bao cấp của ngân hàng nhà nước thông qua sự xác lập trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động cũng như sự đóng góp vào quỹ BHXH từ những nguồn lực khác nhau. Để quỹ BHXH ngày càng phát triển an toàn và ổn định thì vai trò của công tác quản lý thu BHXH là hết sức quan trọng và cần thiết.

Qua hơn 15 năm hoạt động và trưởng thành BHXH thành phố Hà Nội luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác quản lý thu BHXH, do đó đã luôn đôn đốc các cán bộ công nhân viên toàn ngành chú trọng đặc biệt đến công tác quản lý thu BHXH, quản lý thu BHXH theo đúng quy định của Luật BHXH nhưng đồng thời có thêm sang kiến đổi mới công tác quản lý thu, nhiều giải pháp quan trọng nhằm đóng góp với ngành BHXH Việt Nam để phát huy hiệu quả và hạn chế tối đa tiêu cực phát sinh trong công tác quản lý thu BHXH. Nhờ vậy BHXH thành phố Hà Nội đạt được thành tích khả quan, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch thu được giao của BHXH Việt Nam qua từng năm trước, số người tham gia BHXH được mở rộng, số nợ đọng doanh nghiệp giảm dần qua từng năm … giúp người lao động ổn định cuộc sống và an tâm lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác quản lý thu BHXH còn nhiều những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục, sửa đổi bổ sung, để làm được điều đó rất cần sự đổi mới về chính sách, cơ chế của nhà nước, bên cạnh đó là sự nỗ lực cải cách, đổi mới phát triển của ngành BHXH để hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý thu BHXH, phù hợp, thích ứng được với tình hình kinh tế xã hội mới

Trên cơ sở mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn đă làm rõ: cơ sở lý luận thực tiễn của việc hoàn thiện quản lý thu BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội, phân tích thực trạng hoạt động quản lý thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội trên cơ sở số liệu báo cáo tổng kết trung thực về thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội từ năm 2007 – 2013, nêu lên và làm rõ những vấn đề còn tồn tại, phân tích nguyên nhân từ đó đề xuất các phương hướng và giải pháp để giải quyết vấn đề.

Qua đề tài nghiên cứu bảo vệ luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội” tác giả hi vọng kết quả nhiên cứu có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội, giúp cho chính sách về BHXH của nhà nước này càng phát triển và thành công, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Tải luận văn này tại đây :http://123link.pw/PzwhJz2U