Hoàn thiện chiến lược kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

– Những vấn đề chính của một chiến lược KD cho một doanh nghiệp lớn trên thị trường.

– Thực trạng thực hiện chiến lược kinh doanh xăng dầu tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

– Xây dựng chiến lược kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến năm 2020 trên cơ sở những nghiên cứu, khảo sát và phân tích thực tế về môi trường kinh doanh, đặc điểm về nguồn lực và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và của các doanh nghiệp, công ty thành viên.

– Đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi để thực hiện chiến lược KDXD của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến năm 2020.

Từ đó, luận văn cho rằng việc xây dựng một chiến lược kinh doanh là một việc làm cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh và đặc biệt là đối với doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn nền kinh tế nước ta và với sức ép cạnh tranh trong công cuộc hội nhập, toàn cầu hoá kinh tế hiện nay.

Để một chiến lược thành công cần phải có một quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với không ít thách thức, nhưng đưa ra được một chiến lược sẽ là bước đầu, rất quan trọng và đóng vai trò là kim chỉ nam để có thể tiếp tục những giai đoạn sau một cách bài bản và có hệ thống hơn.

Về quản trị doanh nghiệp, để đề ra các kế hoạch hoạt động, các chương trình cụ thể trong quá trình thực hiện. Bản chiến lược này còn là một cơ sở để theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện, đánh giá kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

Với những nội dung về định hướng, mục tiêu và giải pháp chiến lược lớn, bản chiến lược này sẽ là một trong những công cụ trong quản lý và chỉ đạo điều hành hướng tới một sự phát triển bền vững trong tương lai vì lợi ích của doanh nghiệp của người lao động và của toàn xã hội.

Trong khi thực hiện đề tài này, với trình độ của bản thân và thời gian nghiên cứu còn hạn chế, khó tránh khỏi những khiếm khuyết, kính mong sự góp ý, hướng dẫn của các thầy cô và đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn, hy vọng có đóng góp vào nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà hoạch định chiến lược kinh doanh Xăng dầu nói riêng và doanh nghiệp nói chung.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Bộ Công thương (2006), Quy hoạch tổng thể phát triển ngành dầu khí giai đoạn 2006 – 2015, định hướng đến năm 2025,.
 2. Bộ Công Thương (2012), Công văn số 11490/BTC-BCT ngày 27 tháng 11 năm 2012 v/v ý kiến về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
 3. Bộ Thương mại (2013), Quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội.
 4. Bùi Văn Huyền (2008), Sự hình thành và phát triển các Tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
 5. Dương Thị Liễu (2008), Bài giảng Văn hoá kinh doanh. Trường ĐH kinh tế quốc dân, Bộ môn Văn hoá kinh doanh.
 6. Lê Hữu Nghĩa – Lê Danh Vĩnh (2006), Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 7. Nguyễn Đình Phan (1996), Thành lập và quản lý các tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội
 8. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật Thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội
 9. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) (2009), Báo cáo Cập nhật triển vọng kinh tế thế giới tháng 10-2009, dự đoán tăng trưởng GDP của Việt Nam
 10. Tạp chí Công Thương (2013), “Xây dựng nội dung mới về Kinh doanh Xăng dầu”
 11. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (2012), Báo cáo KQSXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013
 12. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (2013), Báo cáo KQSXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
 13. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (2012-214), Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2012, 2013, 2014, công bố trên website http://www.petrolimex.com.vn.
 14. Thủ Tướng Chính phủ (2007), Quyết định số: 1855/QĐ-TTg, ngày 27/12/2007 về phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050
 15. Thủ Tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 22 tháng 08 năm 2012, về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
 16. Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2007), Xu thế hình thành tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, Hà Nội.
 17. Trần Đăng Tuất (2005), Doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 18. Viện Chiến lược Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) (2010), Báo cáo “Tìm kiếm con đường phát triển và đánh giá tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đến năm 2020”, Hà Nội .

Tải luận văn miễn phí tại đây