Hoạch định chiến lược phát triển trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring giai đoạn 2012-2017

Đảng và nhà nước ta luôn luôn khẳng định “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu: Như vậy phát triển giáo dục không chỉ của riêng ai, của riêng bộ phận, phòng ban nào, mà nó là mục tiêu của toàn xã hội. Trong những năm gần đây, nhận thức được sự cần thiết phải cải cách giáo dục, đưa giáo dục Việt Nam sang một tầm cao mới, chuyển biến mới theo hướng hiện đại hóa, phát triển một nền giáo dục hiện đại mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, Bộ Giáo dục- Đào tạo đã xây dựng nhiều chương trình hành động, đề án đổi mới giáo dục. Gần đây nhất, chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện chiến lược giáo dục Việt nam 2011-2020, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đề án “ Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” đã cho thấy việc hội nhập kinh tế đã dẫn theo sự hội nhập về giáo dục. Chính vì vậy, việc mở ra các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài, các trường song ngữ là một chuyển biến tích cực về mặt giáo dục của đất nước ta. Sự có mặt có trường Wellspring trên địa bàn Hà Nội trong 3 năm qua đã tác động mạnh mẽ đến giáo dục hiện đại ở Hà Nội nói riêng và trong cả nước nói chung.

Trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh chóng như hiện nay, để có thể thích ứng kịp thời, đứng vững và giành thắng lợi, không chỉ các doanh nghiệp mà các trường học cũng cần phải xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển cho mình một cách nghiêm túc và khoa học. Hoạch định chiến lược phát triển là vấn đêg có ý nghĩa sống còn, là một phương thức hữu hiệu để tổ chức có thể sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời xác định đúng hướng đi của mình trong quá trình phát triển. Do đó, đề tài này trình bày một phương pháp tiếp cân để hoạch định chiến lược phát triển trường song ngữ quốc tế và trên cơ sở đó hoạch định chiến lược phát triển của trường Wellspring đến năm 2017.

Qua phân tích các yếu tố bên trong và các tác động bên ngoài để xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ chủ yếu, xác định mục tiêu và tiến hành xây dựng ma trận SWOT bằng cách kết hợp các yếu tố này để hình thành các chiến lược SO, WO, ST, WT. Từ đó sử dụng ma trận QSPM để đánh giá các chiến lược thay thế này. Kết quả, tác giả xác định các chiến lược phát triển then chốt của trường Wellspring như sau:

  1. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
  2. Chiến lược phát triển sản phẩm
  3. Chiến lược thâm nhập thị trường.
  4. Chiến lược liên kết
  5. Chiến lược tăng trưởng tập trung

Việc thực hiện linh hoạt đồng bộ các chiến lược được đề ra sẽ góp phần mang lại thắng lợi trong việc thực hiện mực tiêu của Trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, trường phải thường xuyên kiểm tram đánh giá để có những điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với điều kiện hoạt động cụ thể của trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ GD-ĐT (2008), Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020, dự thảo lần thứ 14, 30/12/2008.

[2] Bộ GD-ĐT (2010), Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP.

[3] Bộ GD-ĐT (2013), Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg  ngày 22/01/2013

[4] Fred R.David ( 1995), Khái luận về Quản trị chiến lược, NXB Thống Kê, Hà Nội.

[5] Nguyễn Thị Diệp, Phạm Văn Nam (2008), Chiến lược và chính sách kinh doanh, NXB Lao động- xã hội, TP. HCM.

[6] Ngô Tất Lợi, Hoạch định phát triển kinh tế- xã hội, lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia.

[7] Chiến lược phát triển giáo dục trường THPT Bình Sơn giai đoạn 2010-2015- tầm nhìn 2020.

[8] Chiến lược phát triển giáo dục trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

[9] Micheal E. porter ( 1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

[10] Geral M. Meier (1995), Leading Issues in Economic Development, Oxford University Press, 1995

[11] Ngô Doãn Vịnh (2007), Chiến lược phát triển, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007

[12] Nguyễn Thị Liên Diệp, Pham Văn Nam (2006), Chiến lược và chính sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội.

[13] Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng (2001), Quản trị học, NXB Thống kê.

[14] Hồ Đức Hùng (2000), Quản trị toàn diện doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.

[15] Kotler, Philip (1997), Quảng trị Marketing, người dịch vũ Trọng Hùng, NXB Thống kê.

[16] Nguyễn Hữu Lam (1998), Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh, NXB Giáo dục, TP.HCM.

[17] Porter, Michael E. (1997), Chiến lược cạnh tranh, người dịch Phan Thuỷ Chi, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

[18] Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004), Thị trường, chiến lược,cơ cấu: cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp, NXB Tp.HCM.

[19] Nguyễn  Đình Thọ, Nguyễn  Thị Mai Trang (2007),  Nghiên  cứu thị trường, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM.

[20] Nguyễn Văn Thuận (2006), Quản trị tài chính, NXB Thống kê.

Tiếng Anh

[21] Antoniou, P. and Kyriakides, L. “The impact of a dynamic approach to professional development on teacher instruction and student learning: results from an experimental study.” School Effectiveness and School Improvement 22, no. 3 (2011)

[22] Askew, M. and William, D. Recent Research in Mathematics Education 5-16. London: Office for Standards in Education, 53, 1995.

[23] Berliner, D. “Expertise: The wonder of exemplary performances.” Harcourt Brace College, 1994.

[24] Bransford, J.D., Brown, A.L., and Cocking, R.R. How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington, DC: National Academy Press, 1999.

[25] Brophy, J. and Good, T.L. “Teacher behavior and student achievement” In Handbook of research on teaching, edited by M.C. Wittrock,. New York: MacMillan, 1986.

[26] Brush, T.A. “The effects on student achievement and attitudes when using integrated learning systems with cooperative pairs.” Etr & D-Educational Technology Research and Development 45, no. 1 (1997)

[27] Anderson, S ed. (2002), School Improvement in the Developing World: Case Studies of the Agha Khan Foundation Projects. Lisse, The Netherlands: Swets and Zeitlinger Publishers.

[28] Avalos, B. 2007 ‘School Improvement in Latin America: Innovations over 25 Years (1980-2006)’ in Townsend Ted (2007) International Handbook on School Effectiveness and Improvement

[29] Barber, M. (2009) From system effectiveness to system improvement, in Hargreaves A. & Fullan M. (Eds.), Change Wars. Bloomington, IN: Solution Tree.

[30] Barber, M., Fullan, M., Mackay, A. and Zbar, V. (2009) Building excellent education systems: From conception to implementation at scale, Centre for Strategic Education Seminar Series Paper No. 189, November 2009

[31] Berends, M. & Bodilly, S. J. & Kirby, S. N. (2002). Facing the challenges of whole-school reform: New American Schools after a decade. Santa Monica, CA: RAND Corp.

[32] Berman, and McClaughlin, M. (1977) Federal Programme supporting Educational Change: Factors affecting implementation and continuation. Santa Monica, CA: Rand Corporation. Bishop 2010 tba

[33] Brandsford, J. D., Brown, A. L. and Cocking, R. R. (1999) How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington, DC: National Academy Press.

[34] Caldwell, B.J. and Spinks, J.M. (1988) The Self-managing School. Lewes: Falmer Press.

[35] Clift, P., Nuttall, D. and McCormick, R. (1987) Studies in School Self-Evaluation. Lewes: Falmer Press.

[36] Childress, S. (2009) Six lessons for pursuing excellence and equity at scale, Phi Delta Kappan, Vol. 10, No. 3, November.

[37] Comer, J. (1992), For Children’s Sake: Comer School Development Program, discussion leaders guide, New Haven, CT: Yale Child Study Center Crispeels and Meaney tba

[38] Dalin, P. (1973), ‘Case Studies of Educational Innovation’, Vol IV, Strategies for Educational Innovation, Paris: CERI/OECD

[39] Day, C., Sammons, P., Hopkins, D., Harris, A., Leithwood, K., Qing Gu and Brown, C. (2010) Ten strong claims about successful school leadership. Nottingham: NCSL.

[40]Day, C. etal 2011 The Impact of School Leadership on Pupil Outcomes (in press)

[41] Desimone, L. (2002). How can comprehensive school reform models be successfully implemented? Review of Educational Research.

[42] Earl, L. and Katz, S. (2005) Learning from the Networked Learning Communities: Research Report. Nottingham: NCSL.

[43] Edmonds, R. (1979) Effective schools for the urban poor. Educational Leadership.

Tải luận văn tại đây : http://123link.pw/CS6cH