hát triển thương hiệu tại công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống

Thương hiệu trong môi trường kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay luôn là nền tảng của mỗi doanh nghiệp. Nhưng tại Công ty Systech, ban lãnh đạo chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của Thương hiệu.

Do đó, với đề tài nghiên cứu “Phát triển Thương hiệu tại công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống”, tác giả mong muốn Ban lãnh đạo nhìn lại vấn đề cốt lõi mà doanh nghiệp gặp phải, đồng thời đưa ra giải pháp phù hợp cho chiến lược phát triển Thương hiệu của Doanh nghiệp song hành cùng Chiến lược chung của Doanh nghiệp giai đoạn 2014-2020.

Mục tiêu mà luận văn đề cập đến:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thương hiệu và phát triển thương hiệu.

Phân tích và đánh giá thực trạng công tác phát triển thương hiệu của công ty Systech.

Kiến nghị, đề xuất một số giải pháp chủ yếu đểđẩy mạnh công tác phát triển thương hiệu của công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống (Systech)
MỤC LỤC

Danh mục chữ viết tắt i

Danh mục bảng biểu ii

Danh mục hình vẽ iii

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP 6

1.1. Thương hiệu 6

1.1.1. Bản chất thương hiệu 6

1.1.2. Vai trò thương hiệu 7

1.1.3. Chức năng thương hiệu 10

1.1.4. Cấu tạo thương hiệu 13

1.1.5. Phân loại thương hiệu 16

1.2. Nội dung xây dựng và phát triển thương hiệu của Doanh nghiệp 17

1.2.1. Định vị thương hiệu 17

1.2.2. Nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm 18

1.2.3. Phân tíchthực trạng thương hiệu 19

1.2.4. Lựa chọn chiến lược thương hiệu và kiểu thương hiệu phù hợp 20

1.2.5. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu 21

1.2.6. Truyền thông thương hiệu 22

1.2.7. Triển khai và đánh giá kết quảquảng bá thương hiệu 25

1.2.8. Đăng ký bảo hộ 27

1.2.9. Khai thác, củng cố, mở rộng và phát triển thương hiệu 28

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30

2.1. Nguyên tắc và đạo đức nghiên cứu 30

2.2. Quy trình nghiên cứu 31

2.3. Thu thập và xử lý số liệu 35

2.3.1. Chọn mẫu 35

2.3.2. Số liệu và thu thập số liệu 35

2.3.3. Xử lý số liệu 37

2.3.4. Tổng hợp kết quả xử lý số liệu 38

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG 39

3.1. Tổng quan về công ty Systech 39

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 39

3.1.2. Tổ chức bộ máy và lĩnh vực hoạt động 40

3.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm qua 46

3.2. Thực trạng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của Systech trên cơ sở kết quả nghiên cứu 46

3.2.1. Nhận thức của lãnh đạo về vai trò, tầm quan trọng của thương hiệu và phát triển thương hiệu 46

3.2.2. Định vị thương hiệu tại Systech 47

3.2.3. Công tác nghiên cứu và định hướng phát triển sản phẩm 48

3.2.4. Phân tích thương hiệu 50

3.2.5. Thiết kế thương hiệu tại Công ty Systech 56

3.2.6. Lựa chọn chiến lược thương hiệu 56

3.2.7. Đánh giá chung về công tác phát triển thương hiệu tại công ty Systech 59

Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 60

4.1. Giải pháp tái cơ cấu thương hiệu 60

4.1.1. Xây dựng kế hoạch hành động để phát triển thương hiệu 61

4.1.2. Giải pháp đẩy mạnh quảng bá thương hiệu 68

4.2. Giải pháp phát triển bền vững thương hiệu tại công ty Systech 69

4.2.1. Giám sát và đánh giá công tác phát triển thương hiệu tại công ty Systech 69

4.2.2. Phương pháp giám sát và đánh giá công tác phát triển thương hiệu 70

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

PHỤ LỤC

Tải luận văn tại đây : http://123link.pw/52LNB