Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Nghiên cứu “Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt” nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng điện thoại đi động Việt Nam với các thương hiệu trong nước; đo lường ý định mua của người tiêu dùng; xây dựng mô hình diễn tả sự tác động của các yếu tố chính đến ý định thực hiện hành vi của người tiêu dùng đối với điện thoại đi động thương hiệu Việt và đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng. Nghiên cứu được tiến hành qua hai phương pháp là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

Nghiên cứu định tính xác định được năm yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua điện thoại di động thương hiệu Việt bao gồm: (1) đặc điểm của sản phẩm (2) thương hiệu (3) ảnh hưởng xã hội (4) giá cả. Ngoài ra mô hình cũng xem xét sự ảnh hưởng đến ý định mua của bốn biến nhân khẩu học là giới tính, độ tuổi, thu nhập trung bình, trình độ học vấn. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát với số lượng mẫu là 200 người, dữ liệu thu thập được xử lí và phân tích trên phần mềm SPSS 20.0.

Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu khảo sát, các giả thuyết về đặc điểm của sản phẩm, thương hiệu, ảnh hưởng xã hội và giá cả có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua sản phẩm điện thoại thương hiệu Việt đều được chấp nhận. Kết quả nghiên cứu cũng giúp các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông di động hiểu rõ hơn về các yếu tố tác động đến ý định mua điện thoại di động thương hiệu Việt. Từ đó, có thể định hướng việc cải tiến chất lượng, chức năng của sản phẩm, thiết kế, mẫu mã sản phẩm và các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Bên cạnh đó nghiên cứu còn đóp góp thêm một tài liệu khoa học trong lĩnh vực viễn thông di động trong nước, thông qua việc xây dựng một mô hình lý thuyết giải thích các yếu tố tác động đến ý định mua điện thoại thương hiệu Việt của người tiêu dùng, nó giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về thị trường điện thoại di động trong nước.   

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

\DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT i

DANH MỤC BẢNG ii

DANH MỤC HÌNH iii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 7

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu. 7

1.1.1 Các nghiên cứu trong nước. 7

1.1.2. Các nghiên cứu nước ngoài 9

1.2 Cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng. 10

1.2.1. Khái niệm hành vi người tiêu dùng. 10

1.2.2. Mô hình lý thuyết về hành vi người tiêu dùng. 10

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính người tiêu dùng . 13

1.2.4. Quá trình đưa ra quyết định mua. 15

1.3. Một số mô hình nghiên cứu khác về hành vi người tiêu dùng. 18

1.4. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu. 23

Tóm tắt chương 1: 29

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 30

2.1 Thiết kế nghiên cứu 30

2.1.1 Khái quát về phương pháp nghiên cứu 30

2.1.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu 30

2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu 32

2.2.1 Dữ liệu thứ cấp 32

2.2.1 Dữ liệu sơ cấp 32

2.3 Xây dựng thang đo sơ bộ 32

2.3.1 Hình thành thang đo cơ sở 32

2.3.2 Phỏng vấn sâu – nghiên cứu định tính. 35

2.4. Công cụ nghiên cứu 37

2.4.1. Thiết kế bảng câu hỏi 37

2.4.2 Bảng hỏi 37

2.5. Điều tra thử nghiệm 39

2.4. Thiết kế lấy mẫu 40

2.4.1. Kích cỡ mẫu 40

2.3.2. Phương pháp chọn mẫu 41

2.6. Phương pháp Xử lý dữ liệu 41

2.7. Phương pháp Phân tích dữ liệu 43

Tóm tắt chương 2 45

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46

3.1. Phân tích mô tả 46

3.1.1. Thống kê mô tả mẫu 46

3.1.2. Độ nhận diện các điện thoại thương hiệu Việt 48

3.2 Kết quả đánh giá thang đo. 50

3.2.1. Đánh giá giá trị của thang đo 50

3.2.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 52

3.3. Phân tích dữ liệu 53

3.3.1 Phân tích các nhân tố độc lập và nhân tố phụ thuộc 53

3.3.2 Phân tích hồi quy, kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 55

Tóm tắt chương 3: 57

CHƯƠNG 4. THẢO LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 59

4.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận văn 59

4.1.1 Đánh giá về ý định mua các sản phẩm điện thoại thương hiệu Việt 60

4.1.2 Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo và phân tích EFA 60

4.1.3 Kết quả kiểm định giả thuyết 61

4.2. Thảo luận về kết quả chủ yếu của nghiên cứu 62

4.3. Hàm ý đề xuất cho các doanh nghiệp 65

4.3.1. Sản phẩm 65

4.3.2. Thương hiệu 66

4.3.3. Giá cả 66

Tóm tắt chương 4 67

KT LUN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

PHỤ LỤC 1. DÀN BÀI PHỎNG VẤN SÂU I

PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI CHÍNH THỨC III

PHỤ LỤC 3: Kiểm định độ tin cậy của các thang đo VI

PHỤ LỤC 4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá các biến độc lập (EFA) VIII

PHỤ LỤC 5. Kết quả phân tích nhân tố khám phá các biến phụ thuộc (EFA) X

PHỤ LỤC 6. Kết quả phân tích hồi qui đa biến kiểm định giả thuyết nghiên cứu XI


DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT

STT Kí hiệu viết tắt Nguyên nghĩa
1 PEU Perceived Ease of Use
2 PU Perceived Usefulness
3 PBC Perceived Behavioral Control
4 TAM Technology Acceptant Model
5 TPB Theory of Planned Behavior
6 TRA Theory of Reasoned Action
7 WAS Ltd We Are Social Ltd
8 EFA Exploratory Factor Analysis
9 KMO Kaiser-Meyer-Olkin
10 IDC International Data Corporation

DANH MỤC BẢNG

STT Tên bảng Trang
Bảng 2.1. Thang đo ý định mua 33
Bảng 2.2. Thang đo đặc điểm sản phẩm 33
Bảng 2.3. Thang đo thương hiệu 34
Bảng 2.4. Thang đo Ảnh hưởng xã hội 34
Bảng 2.5. Thang đo giá cả 35
Bảng 2.6. Điều chỉnh cách diễn đạt thang đo 36
Bảng 2.7 Kết quả điều tra thử nghiệm 39
Bảng 2.8. Thông tin mã hóa bảng điều tra khảo sát. 42
Bảng 3.1. Thống kê theo độ tuổi khách hàng 46
Bảng 3.2. Thống kê theo trình độ học vấn của khách hàng 47
Bảng 3.3. Thống kê theo nghề nghiệp của khách hàng 47
Bảng 3.4. Thống kê thu nhập trung bình của người tham gia khảo sát 48
Bảng 3.5.Mối tương quan giữa nghề nghiệp và thu nhập bình quân của khách hàng 48
Bảng 3.6. Thống kê tỷ lệ phân bổ khách hàng theo vùng miền 49
Bảng 3.7. Độ nhận diện thương hiệu của khách hàng đối với các hãng điện thoại thương hiệu Việt 49
Bảng 3.8. Kết quả kiểm định thang đo bằng Cronbach’s Alpha 53
Bảng 3.9. Độ tin cậy của thang đo chính thức 54
Bảng 3.10. Kết quả phân tích hồi qui với ý định mua sản phẩm điện thoại di động thương hiệu Việt 55
Bảng 4.1: Tóm tắt kết quả kiểm định giả thuyết 61

DANH MỤC HÌNH

STT Tên hình Trang
Biểu đồ 1: Thị phần điện thoại thông minh tại Việt Nam 2013 so với 2014 3
Hình 1.1: Mô hình hành vi người tiêu dùng của Kotler 11
Hình 1.2:Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính người tiêu dùng 13
Hình 1.3. Mô hình quá trình ra quyết định mua 15
Hình 1.4: Thuyết hành động hợp lý TRA 18
Hình 1.5: Mô hình hành vi dự định TPB. 19
Hình 1.6: Mô hình nghiên cứu TAM 19
Hình 1.7. Mô hình nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua một chiếc điện thoại thông minh tại Yangon, Myanmar 20
Hình 1.8. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua điện thoại thông minh của người tiêu dùng Bangkok 21
Hình 1.9: Mô hình Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua của thanh niên đối với thương hiệu điện thoại thông minh trong nước ở Thượng Hải, Trung Quốc 22
Hình 1.10. Mô hình nghiên cứu nhu cầu với điệnthoại thông minh của sinh viên Malaysia 23
Hình 1.11. Mô hình nghiên cứu đề xuất 24
Hình 2.1: Quy trình thực hiện nghiên cứu 31

Tải luận văn miễn phí tại đây