Giảm nghèo bền vững ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Trong nhiều năm qua, cùng với cả nước, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đã có những thành tựu đáng khích lệ trong tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng khích lệ đó thì một số xã vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức mới và đặc thù trong công tác xóa đói giảm nghèo. Mặc dù có nhiều lợi thế so sánh, tiềm năng lớn, vị trí địa lý thuận lợi, tỷ lệ nghèo giảm khá nhanh qua các năm song nhìn chung trình độ phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực vẫn còn thấp hơn mức trung bình của thành phố Hà Nội và số hộ thoát nghèo không được ổn định. Việc vượt qua những thách thức để có thể thực hiện tốt công tác giảm nghèo và qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải có sự kết hợp thực hiện các giải pháp đồng bộ và mang tính đặc thù của huyện. Chính quyền Trung ương đóng vai trò hỗ trợ mang tính kỹ thuật cho các địa phương (trong quy hoạch, kế hoạch), trong khi đó địa phương hình thành những nhóm công tác tiểu ngành, liên vùng để chia sẻ, nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo bền vững. Các xã cần tích cực hơn trong các cải cách mà Trung ương đưa ra như cải cách hành chính, thể chế, kế hoạch. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách nhất là các chính sách về giảm nghèo, tài chính và tín dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện Ứng Hòa qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo góp phần phát triển kinh tế ở khu vực là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Việc thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng bền vững trên cơ sở giảm nhanh các hộ nghèo, xã nghèo gắn với phát triển mạnh kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định vì người nghèo, hỗ trợ người nghèo tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế, đa dạng hóa thu nhập tự mình thoát nghèo qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách với các vùng trong cả nước là một vấn đề quan trọng. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo ở huyện là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững và qua đó thực hiện được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu trong khi đề tài luận văn bao trùm nội dung khá rộng lớn nên tác giả không tránh khỏi những thiếu sót trogn quá trình thực hiện. Vì vậy, tác giả mong muốn nhận được sự góp ý của Thầy, Cô và các nhà khoa học để luận văn hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Bộ Chính trị, 2004. Nghị quyết số 39/NQ – TW ngày 16/8/2004.
 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2005. Những thách thức chính trong tăng trưởng và giảm nghèo ở vùng miền núi phía Bắc.
 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2005. Xóa đói giảm nghèo trong quá trình phát triển bền vững ở vùng Tây Nguyên.
 4. Bộ lao động – Thương binh xã hội. Văn kiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 – 2020.
 5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2010. Quyết định số 2238/QĐ-BNN-KH, ngày 20/8/2010 của Bộ về quản lý Quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 6. Chính phủ, 2011. Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, và các văn bản khác có liên quan.
 7. Nguyễn Hữu Dũng, 2007. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững, trang 49-55.
 8. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 10. Hoàng Trường Giang, 2009. Đảng bộ tỉnh Hà Tây lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo từ năm 1996 đến 2006. Luận văn Thạc sĩ Lịch sử, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị – ĐHQG Hà Nội.
 11. Trần Thị Hằng, 2001. Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Hà Nội: NXB Thống kê
 12. Nguyễn Thị Hiên, 2005. Nghèo đói và tầm nhìn quản lý xã hội: Thách thức đối với sự phát triển bền vững. Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 4.
 13. Đặng Thị Hoài, 2011. Giảm nghèo bền vững ở Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị – ĐHQG Hà Nội.
 14. Lê Quốc Lý, 2012. Chính sách xóa đói giảm nghèo, thực trạng và giải pháp. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 15. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 2012. Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng. Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia HCM.
 16. Nguyễn Thị Nhung, 2011. Vai trò của xóa đói giảm nghèo đối với phát triển kinh tế – xã hội ở các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 17. Phòng Lao động -TBXH, UBND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, 2013. Báo cáo kết quả xóa đói giảm nghèo năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014. Hà Nội.
 18. Phòng Lao động -TBXH, UBND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, 2013. Báo cáo công tác trợ giúp người nghèo giai đoạn 2009 – 2013. Hà Nội.
 19. Phòng Lao động -TBXH, UBND huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội,  2013. Báo cáo công tác trợ giúp người nghèo giai đoạn 2009 – 2013. Hà Nội.
 20. Vũ Thị Vinh, 2014. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.

Các website:

 1. Báo Nông nghiệp Việt Nam, 2014. <http://nongnghiep.vn>, [Ngày truy cập: 30/8/2014]
 2. Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2014.  <http://www.mard.gov.vn>, [Ngày truy cập: 30/5/2014]
 3. Cổng thông tin Chính phủ, 2014. <http://www.chinhphu.vn>, [Ngày truy cập: 04/11/2014]
 4. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  http://www.mpi.gov.vn, [Ngày truy cập: 09/10/2014]
 5. Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. http://www.molisa.gov.vn, [Ngày truy cập: 18/9/2014]
 6. Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc http://www.cema.gov.vn, [Ngày truy cập: 30/10/2014]
 7. Tổng cục Thống kê Việt Nam. http://www.gso.gov.vn, [Ngày truy cập: 30/8/2014]

Tải luận văn tại đây