Động lực làm việc cho cán bộ, công chức: Nghiên cứu trong trường hợp của Sở Công thương Phú Thọ

Sở Công thương Phú Thọ đã và đang quan tâm tới công tác tạo động lực cho cán bộ, công chức. Hệ thống các chính sách, những công cụ tạo động lực của đơn vị được xây dựng và không ngừng cải tiến, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, song do những tác động bởi nhiều yếu tố từ bên trong, bên ngoài một số công cụ tạo động lực của sở trở nên không phù hợp và không còn giá trị thực tiễn dẫn tới hiệu quả làm việc của công chức giảm sút hiệu quả không cao, một số công chức không được đáp ứng đủ nhu cầu của mình đã tìm cho mình một nơi làm mới. Đứng trước thực trạng đó luận văn này nhằm đánh giá được thực trạng và đưa ra một số giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đơn vị hiện nay, mong rằng những đóng góp trong trong luận văn sẽ có tác động tích cực tới việc nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức. Tạo được tâm lý ổn định, yên tâm công tác cho đồng nghiệp của mình tại Sở Công thương Phú Thọ./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Trần Kim Dung(2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
 2. Business Edge (2008), Bản chất quản trị nguồn nhân lực, Bộ sách quản trị nguồn nhân lực, Nxb trẻ, Hà Nội.
 3. Business Edge (2010), tạo động lực làm việc phải chăng chỉ có thể bằng tiền?, Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, Nxb trẻ, Hà Nội.
 4. Phạm Thanh Hội (1997), Quản trị nhân sự, NXB Thống Kê, Hà Nội.
 5. Vũ Thành Hưng ( 2009),  Kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp, Nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội.
 6. Nguyễn Hữu Lam (2007), hành vi tổ chức, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
 7. Đình Phúc-Khánh Linh (2007), Quản lý nhân sự, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội.
 8. Sở Công thương Phú Thọ (2013), Báo cáo tổng kết việc thực hiện chương    

 trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước từ năm (2011-2013).

 1. Sở Công thương Phú Thọ (2013), Báo cáo tổng kết 3 năm (2011-2013).

Website:

 1. http://dân trí.com.vn
 2. http:// google.com.vn
 3. http://luatvietnam.vn

Tải luận văn miễn phí tại đây