Dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex

Với mục tiêu đổi mới về cơ chế chính sách và cả quy trình nhằm phát triển dịch vụ thẻ của NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex nói riêng theo hướng đơn giản, hiệu quả, công khai và minh bạch phù hợp với sự phát triển của dịch vụ thẻ để từng bước bắt kịp với sự phát triển thẻ của các nước tiên tiến trên thế giới. Thông qua tình hình thức tiễn tại Ngân hàng PG bank giai đoạn từ năm 2010-2013, Luận văn đưa ra tình hình thức tế của Ngân hàng đặc biết chú trọng vào tình hình phát triển thẻ của Ngân hàng nhằm chỉ ra những ưu điểm và cả những nhược điểm của quá trình phát triển thẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex. Thông qua đó, Luận văn sẽ đưa ra một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm tăng cường hiệu quả quản lý của dịch vụ thẻ từ đó phát triển một cách đúng hướng.  

Kết quả nghiên cứu của Luận văn giải quyết cơ bản những yêu cầu đặt ra thông qua những vấn đề chủ yếu sau đây:

Một là, trên phương diện lý luận:

Làm rõ được khải niệm thẻ thanh toán trong Ngân hàng, về cả đặc điểm và cấu tạo của thẻ. Phân loại chúng theo các đặc tính về phạm vi lãnh thổ, theo mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng.

Chỉ rõ được lợi ích của các thành phần tham gia hoạt động dịch vụ thẻ:

Đối với chủ thẻ: an toàn, thuận tiện và nhanh chóng.

Đối với Ngân hàng: thu hút nhiều khách hàng từ đó có nhiều danh thu và lợi nhuận.

Đối với cơ sở chấp nhận thẻ: là khách hàng và doanh thu bản lẻ.

Trong đó, đề cập đến các rủi ro trong hoạt động dịch vụ thẻ.

Luân vặn đã phân tích rõ sự cần thiết của dịch vụ thẻ đối với NHTM và cả nền kinh tế trong quá trình hội nhập phát triển khi Việt Nam đang mở cửa toàn diện khi ra nhập WTO.

Trên cơ sở lý luận chung, Luân văn đã giới thiệu về đề tài: Dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex.

Hai là, Trên phương diện thực tiễn:

Luận văn đã đưa ra tình hình củ thể về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex.

Chú trọng vào tình hình khinh doanh thẻ của Ngân hàng và tình hình cụ thể thị trường kinh doanh thẻ tại Việt Nam. Từ đó có cái nhìn tổng quát nhất về dịch vụ thẻ của PG bank nhưng điều đạt được và cả nhưng điều chưa làm được, qua đó thấy được nguyên nhân chủ quan và khách quan.  

Ba là: trên cơ sở lý luận và thực tiễn Luận văn đã đề xuất các giải pháp và kiến nghị phát triển dịch vụ thẻ tại NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex nói riêng và cả hệ thông NHTM nói chung.

Luận văn đã đưa ra một số quan điểm, mục tiêu và định hướng nhằm tăng cường hiểu quả phát triển thẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của Ngân hàng.

Bên cạnh đó Luận văn cũng đưa ra  một số kiến nghị với Chính phủ, với Ngân hàng Nhà nước.

Với xu thế phát triển hiện nay, thông qua việc triển khai nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ, các NHTM không những thực hiện đúng chủ trương hiện đại hóa công nghệ ngân hàng của Chính phủ mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, góp phần xây dựng mội trường tiêu dùng văn minh và hòa nhập với thị trường tài chính ngân hàng quốc tế.

Thành công của Luận văn: Tuy luận văn chưa đưa ra được những phát kiến mới nhưng luận văn đã đưa ra được một bức tranh thực trạng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex là định hướng phát triển thẻ của Ngân hàng đến năm 2020. Để hoàn thiện được đề tài đạt tới thanh cồng là một vấn đề tổng hợp, rộng lớn, và phức tạp liên quan tới cơ chế chính sách phục thuộc vào nhiều bên. Các giải pháp của Luận văn có thể còn chưa được đầy đủ mà mới chỉ là những giải pháp cơ bản. Song những giải pháp này nếu được thực hiện một cách đồng bộ, cùng với sự trợ giúp có hiệu quả của NHNN. Tác giả Luận văn tin rằng những kiến nghị này sẽ góp phần hoàn thiện phát triển thẻ tại Ngân hàng TMCP Xằng Dầu Petrolimex nói riêng và sự Phát triện thẻ tai NHTM nói chung.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB thống kê, Hà Nội.
 2. Eward W.Reed, Edward K.Gill (2001), Ngân hàng thương mại, NXB TP HCM .
 3. Fredrics Mishki (1995),Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính,  NXB Khoa học kỹ thuật .
 4. Học viện ngân hàng (2002),Giáo trình Quản trị và kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội.
 5. Học viện ngân hàng (2003), Giáo trình marketing Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội.
 6. Học viện ngân hàng (2003), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội.
 7. Paul A.Samuelson & Willam D.Nordhaus (1989), Kinh tế học, Viện quan hệ quốc tế, Hà Nội.
 8. Quốc hội nước CHXHCNVN (1197), Luật các Tổ chức tín dụng, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, Hà Nội..
 9. Tạp chí Ngân hàng (2011 đến 2014), Các bài báo có liên quan từ năm.
 10. Lê Văn Tề (1998), Ngân hàng thương mại, NXB TP HCM .
 1. Báo cáo thường niên của PG bank (2010-2013)

Website

 1. http://www.pgbank.com.vn.
 2. http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/vn.

www.vneconomy.vn.

Tải luận văn tại đây