Đánh giá về sự hài lòng của KHCN tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered, tại Hà Nội

Với những hạn chế về phạm vi nghiên cứu, Luận văn thấy cần có một nghiên cứu đánh giá toàn diện hơn về các khía cạnh ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách hàng nói chung của Ngân hàng Standard Chartered.

4.5. Kết luận

Hiện nay, sự gắn bó trung thành của khách hàng là yếu tố sống còn đối với mỗi ngân hàng. Cùng với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh, việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng càng trở nên cần thiết, nên kết quả nghiên cứu mà luận văn thu được sẽ có ích để ngân hàng tham khảo trong việc đề ra chính sách và chiến lược phát triển của ngân hàng tại thị trường Hà Nội. Khi ngân hàng đem đến cho khách hàng sự thỏa mãn về chất lượng dịch vụ mà họ sử dụng thì họ sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ mới của ngân hàng, họ sẽ giới thiệu cho bạn bè, đối tác của họ cùng sử dụng. Từ đó góp phần giúp mong muốn của các ngân hàng là gia tăng doanh số, vị trí và thị phần được củng cố.

Kết quả khảo sát trong luận văn giúp ngân hàng hiểu rõ thêm về sự phục vụ của mình đã mang lại cho khách hàng, và đánh giá khách hàng đã hài lòng ở mức độ nào. Đây cũng là nguồn dữ liệu đầu vào đáng tin cậy cho chính sách marketing và chiến lược phát triển của ngân hàng trong tương lai.

Tóm lại, Chương 4 của luận văn đã khái quát về chiến lược phát triển trong thời gian tới của Ngân hàng Standard Chartered về cả mục tiêu phát triển kinh doanh lẫn phát triển của cộng đồng xã hội. Luận văn còn nêu lên một số khuyến nghị nhằm tăng cường hơn nữa sự hài lòng của KHCN khi đến giao dịch với ngân hàng. Qua đây, luận văn còn đề cập những mặt đã làm được và chưa làm được, để có hướng nghiên cứu tiếp về sau.

Tải luận văn miễn phí tại đây