Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình

Chuyển đổi có cấu kinh tế nói chung và chuyển đổi CCKT nông nghiệp,  nói riêng là một đòi hỏi tất yếu của các nền kinh tế đang trong quá trình CNH-HĐH. Có thể xem quá trình chuyển đổi CCKT là giải pháp đảm bảo thành công các mục tiêu chiến lược của quốc gia và từng địa phương.

Chuyển đổi cơ cấu KTNN  là quá trình phức tạp,  chịu tác động bởi nhiều yếu  tố khách quan và chủ quan. Việc luận chứng để xác định được CCKTNN  hợp lý là một quá trình khoa học công phu và phải được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau cả trong lịch sử phát triển, bối cảnh hiện tại và dự báo cho tương lai.  

Qua phân tích thực trạng về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp Quảng Bình; Trong những năm vừa qua cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp cả nước và các tỉnh trong vùng, Quảng Bình đã có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp đạt những thành tựu quan trọng, có sự chuyển đổi tỷ trọng trong cơ cấu nông – lâm – thủy sản theo hướng khai thác các tiềm năng, trong đó phải kể đến sự phát triển có tính đột phá của hoạt động nuôi trồng thủy sản ở các vùng có điều kiện như vùng ven biển, góp phần tích cực cải thiện đời sống người nông dân. Quá trình chuyển đổi cũng bộc lộ những bất cập như sự chậm chạp trong phát triển của ngành chăn nuôi, sự chậm chuyển đổi giữa nuôi, trồng và khai thác của hai ngành lâm nghiệp và thủy sản. Đến nay, trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, quá trình chuyển đổi như vậy vẫn đang đứng trước những thử thách lớn… Nhiều nguồn tiềm năng to lớn trong nông nghiệp chưa được khai thác có hiệu quả, đặc biệt đất đai và lao động.

Trên cơ sở lý luận và thực tiển chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và mục tiêu phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, luận văn đưa ra những thảo luận, khuyến nghị giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tận dụng thế mạnh, tiềm năng Quảng Bình để khai thác hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp nhanh, bền vững.

Trong khuôn khổ phạm vi thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình theo ngành. Để có những khuyến nghị một cách tổng hợp đầy đủ cần có nghiên cứu thêm về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo vùng và thành phần kinh tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Nguyễn Thị Ngọc Anh (2008), Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn tỉnh Bình Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa –  hiện đại hóa, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Phạm Thị Cần (1999), Cơ cấu kinh tế – một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Tạp chí Giáo dục lý luận.  
  3. Nguyễn Sinh Cúc (1996), Chuyển đổi cơ cấu kinh tế quốc  dân giai đoạn 1996-2000, Tạp chí Cộng sản.
  4. Cục Thống kê Quảng Bình (1991-2013), Niên giám Thống kê Quảng Bình từ 1991 – 2013.
  5. Nguyễn Điền (1997), CNH, HĐH nông nghiệp, nông  thôn các nước Châu Á và Việt Nam.
  6. Nguyễn Thành Độ, Lê Du Phong (1999), Chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội.
  7. Ngô Đình Giao (2002), Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH nền kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
  8. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2007), Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học quốc dân Hà Nội.
  9. Trần Ngọc Hiên (2002), Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế  – giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế.  
  10. Đinh Phi Hổ (2003), Kinh tế nông nghiệp: Lý thuyết và Thực tiễn, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội.
  11. Trần Anh Hùng (2003), Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Gia Lai, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
  12. Đỗ Hoài Nam (1996),  Chuyển  dịch cơ  cấu kinh tế  ngành và phát  triển các ngành trọng điểm, mũi nhọn ở Việt Nam, Nhà xuất bản KH XH-NV, Hà Nội.
  13. TS Nguyễn Đức Lý; KS Ngô Hải Dương; KS Nguyễn Đại (2013), Khí hậu và thủy văn Quảng Bình, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.
  14. Vũ Thị Ngọc Phùng (2006), Giáo trình Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội Hà Nội.
  15. Thạc sĩ Lê Thế Quảng (2012),  Bài Thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp Quảng Trị, Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị.
  16. Nguyễn Đình Quế (2004), Chuyển đổi cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21, Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội.
  17. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình(2009), Báo cáo tổng kết công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn từ năm 2009 đến năm 2013.
  18. Đặng Kim Sơn (2001), Công nghiệp hóa từ nông nghiệp, lý luận, thực tiễn và triễn vọng áp dụng ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.  
  19. Lê Quốc Sử (2001), Chuyển đổi cơ cấu và xu hướng phát triển của kinh tế nông nghiệp Việt Nam theo hướng CNH-HĐH từ thế kỷ XX đến thế kỷ XXI trong thời đại kinh tế tri thức, Nxb Thống Kê
  20. Bùi Tất Thắng (1997), Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành kinh tế trong thời kỳ CNH, HĐH ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.
  21. Bùi Tất Thắng (2006), Chuyển đổi CCNKT ở Việt Nam, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội.
  22. Bùi Tất Thắng (1996), Sự chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa ở Đông Á và Việt Nam, NXB Khoa học xã hội.
  23. Lê Đình Thắng (1998), Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn – những vấn  đề lý luận và thực tiễn, NXB nông nghiệp.
  24. Thủ tướng Chính phủ (2012), Quy hoạch phát triển nông nghiệp cả nước đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012.
  25. Thủ tướng Chính phủ (2013), Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg.
  26. Tỉnh ủy Quảng Bình (2011), Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015.
  27. Trung tâm thông tin Nông nghiệp và PTNT (2000), Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở một số nước Đông Nam Á (Bản tin phục vụ lãnh đạo), Xuất bản tại Trung tâm thông tin Nông nghiệp và PTNT, Hà Nội.
  28. Trung tâm thông tin Nông nghiệp và PTNT (2001), Tổng quan về chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp một số nước Châu Á trong thời gian gần đây (Bản tin phục vụ lãnh đạo), Xuất bản tại Trung tâm thông tin Nông nghiệp và PTNT, Hà Nội.
  29. Trung tâm thông tin Nông nghiệp và PTNT (2002), Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập WTO và một số vấn đề đặt ra đối với nông nghiệp Việt Nam (Bản tin phục vụ lãnh đạo), Xuất bản tại Trung tâm thông tin Nông nghiệp và PTNT, Hà Nội.
  30. UBND tỉnh Quảng Bình, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Bình đến 2020.

 • Ủy ban nhân dân thành phố HCM (2011),  Chương trình “Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011.

Viện Qui hoạch và Thiết kế nông nghiệp (2005), Báo cáo điều tra, bổ sung quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông – lâm nghiệp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2006 – 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Tải luận văn miễn phí tại đây