Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Chính sách phát triển công nghiệp là một bộ phận hữu cơ và quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế.

Với mục tiêu phấn đấu trở thành một tỉnh công nghiệp trong những năm 2020, cần phải có sự đánh giá lại, phân tích những điểm hạn chế từ đó đề xuất việc bổ sung và hoàn thiện chính sách nhằm đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của công nghiệp tại đây.\

* Câu hỏi nghiên cứu:

Tỉnh Phú Thọ làm thế nào để thực hiện có hiệu quả Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương trong thời gian tới?

  1. Mục tiêu nghiên cứu

  • Mục tiêu chung

Mục tiêu bao trùm của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ, luận văn đề xuất một số giải pháp chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ để Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII đã đề ra.

  • Mục tiêu cụ thể

  • Góp phần hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển công nghiệp.
  • Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ từ năm 2000 – 2013.
  • Đề ra định hướng và những giải pháp chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Chính sách phát triển công nghiệp địa phương tỉnh Phú Thọ

– Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của luận văn được giới hạn trong công nghiệp địa phương tỉnh Phú Thọ.

+ Về thời gian: Năm 2000 – 2013

+ Về không gian: tỉnh Phú Thọ

+ Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nội dung chính sách công nghiệp, các cơ sở công nghiệp, đánh giá phát triển công nghiệp.

  1. Nội dung chính của đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện các chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ

5 Kết cấu của đề tài: Cuốn tóm tắt luận văn có 24 trang, bố cục đề tài gồm:

Lời mở đầu

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện các chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ

Kết luận