Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ

Công nghiệp hóa là một thành phần cốt yếu của sự phát triển, tạo ra những bước đột phá về tăng cường kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng CNH là một hướng đi đúng đắn để phát triển nền kinh tế không chỉ phạm vi quốc gia mà còn được quan tâm với giác độ phát triển công nghiệp tại các địa phương phải được gắn liền với mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp của quốc gia.

Tiếp cận từ góc độ thực tiễn, luận văn đã phân tích và nhận định: Quá trình phát triển công nghiệp của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua đã thu được những kết quả hết sức quan trọng, tình hình phát triển công nghiệp đã có những biến đổi sâu sắc, tạo bước đột phá cho nền kinh tế địa phương trong quá trình công nghiệp hóa. Điều đó khẳng định hướng đi đúng với chính sách phát triển công nghiệp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, quá trình phát triển công nghiệp của địa phương còn gặp không ít những khó khăn, hạn chế. Từ thực tiễn đó, tác giả đề xuất hoàn thiện một số chính sách chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp tại địa phương đồng thời xác định nhóm chính sách đột phá cho giai đoạn đến 2020 áp dụng với tỉnh Phú Thọ để tận dụng thời cơ, phát huy nội lực cùng với sự cộng hưởng tích cực của các tỉnh Đông Bắc, hệ thống chính sách đồng bộ của quốc gia và những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với Khu vực Đông Bắc để đạt được mục tiêu phát triển trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Cục Thống kê Bình Dương, 2007. Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2006. Bình Dương: NXB Thống kê.
 2. Cục Thống kê Đồng Nai, 2003. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2002. Đồng Nai: NXB Thống kê.
 3. Cục Thống kê Phú Thọ, 2001, 2006, 2011, 2012, 2013. Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2000,2005, 2010, 2011, 2012. Phú Thọ: NXB Thống kê.
 4. Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, 2000. Giáo trình kinh tế và quản lý CN. Hà Nội: NXB Kinh tế Quốc dân.
 5. Đảng cộng sản Việt Nam, 2006. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 6. Đoàn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2007. Giáo trình chính sách kinh tế xã hội. ĐHKTQD: NXB Khoa học và kỹ thuật.
 7. Minh Huệ, 2003. “Một số mô hình KCNC ở Trung Quốc”, Tạp chí Thông tin KCN Việt Nam – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 17, trang 45-46.
 8. Kenichi Ohno, 2007. Xây dựng công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, Tập 1. Hà Nội: NXB Khoa học và kỹ thuật.
 9. Mari Pangestu, 2004. Chính sách công nghiệp và các nước đang phát triển. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 10. Michael E. Porter, 2008. Lợi thế cạnh tranh. TP. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ.
 11. Lê Tùng Sơn, 2003. “Khái quát về một số chỉ tiêu đánh giá, phân tích hoạt động đầu tư phát triển KCN”. Tạp chí Thông tin KCN Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 45 trang 15-17.
 12. Joseph E. Stiglitz và Shahid Yusuf, 2002. Suy ngẫm lại sự thần kỳ Đông Á. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 13. Võ Trí Thành, 2007. Tăng trưởng và công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam, bài toán huy động và sử dụng vốn. Hà Nội: Nxb Khoa học xã hội.
 14. Trần Đình Thiên, 2003. Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá ở Việt Nam, phác thảo, lộ trình. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 15. Nguyễn Minh Tú và Vũ Xuân Nguyệt Hồng, 2001. Chính sách công nghiệp và các công cụ chính sách công nghiệp. Kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học rút ra cho công nghiệp hoá ở Việt Nam. Hà Nội: NXB Lao động.
 16. Phan Đăng Tuất, 2007. “Chính sách công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới và một số kết quả khảo sát của Bộ Công nghiệp về chính sách công nghiệp”, Kỷ yếu Hội thảo chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp, Hà Nội.
 17. Phan Đăng Tuất, 2008. Phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Hồ Chí Minh: NXB Tổng hợp.
 18. UBND tỉnh Phú Thọ, 2005. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và một số định hướng chiến lược đến 2020. Phú Thọ.
 19. UBND tỉnh Phú Thọ, 2010 – 2013 . Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Phú Thọ.
 20. UBND tỉnh Phú Thọ, 2010. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ 5 năm 2011-2015. Phú Thọ.

Ngô Doãn Vịnh, 2003. Nghiên cứu chiến lược và Quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam – học hỏi và sáng tạo. Hà Nội: NXB Chính trị

Link tải luận văn  :http://123link.pw/me7h