Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Tĩnh”

Trong thời gian qua DNVVN trên địa bàn Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển và có nhiều đóng góp trong việc đẩy mạnh SXKD, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; giữ vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM; tham gia GQVL cho người lao động, XĐGN; tạo môi trường để thu hút đầu tư … Tuy nhiên, sự phát triển của khối doanh nghiệp này tại địa phương chưa thực sự tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh. Mặc dù, các chính sách hỗ trợ từ trung ương và địa phương được ban hành thực thi đã ghi nhận một số kết quả tích cực trong việc thúc đẩy phát triển khối DNVVN song còn tồn tại một số hạn chế: các chính sách còn quy định chung chung, thực sự thiết kế để phù hợp với đối tượng các DN này, các chính sách hỗ trợ tài chính (nhóm chính sách rất cần thiết đối với doanh nghiệp) còn hạn chế trong các quy định của ngân hàng về đối tượng được vay vốn, điều kiện cho vay, tài sản thế chấp…, chính sách hỗ trợ về pháp lý đã bước đầu tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xong còn nhiều thủ tục rườm rà, chậm chễ; chưa có chính sách đủ mạnh để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các chính sách hỗ trợ chưa có cơ chế và tiêu chí để đánh giá tác động phản hồi…

Nhận thức được các hạn chế này, một số giải pháp đã được tác giả đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ khối DNVVN trên địa bàn, tập trung vào định hướng chiến lược để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường kết hợp giữa hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ gián tiếp (nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ lãi suất, miễn giảm thuế…), đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả của chính sách hỗ trợ tài chính, một trong những chính sách hỗ trợ rất cần thiết cho doanh nghiệp. Song song với các giải pháp này, việc xây dựng các tiêu chí đánh giá tác động của các chính sách hỗ trợ đối với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như cơ chế phản hồi tác động đối với các chính sách là rất cần thiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 về trợ giúp phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hà Nội.
 2. Bộ KH&ĐT, Cục Phát triển doanh nghiệp, Báo cáo tình hình trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2014.
 3. Bộ KH&ĐT, Cục Phát triển doanh nghiệp (2011), Sách trắng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 2011.
 4. APEC (2000), Hồ sơ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 5. OECD (2000), Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 6. UNIDO (2007), Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Dự án US/VIE/95/007.
 7. Nguyễn Cúc (1997) Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia.
 8. Nguyễn Đình Hương (2002), Giải pháp phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia.
 9. Hoàng Đình Phi (2011), Quản trị công nghệ, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 
 10. Trịnh Thị Mai Hoa (2008), Vấn đề huy động vốn cho các DNV&N ở Việt Nam hiện nay. Bài tham luận HTKH Tr.105, Hội thảo khoa học “Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020” do NHNN và NHTC tổ chức, 2005.
 11. Vương Nhỏ, Hoàng Thu Hà (2001), Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ: Kinh nghiệm nước ngoài và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Nxb Thống kê.
 12. Đặng Thị Cẩm Hà (2014), Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Hà Tĩnh, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 13. Lê Việt Đông (2007), Doanh nghiệp vừa và nhỏ  trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 14. Phạm Văn Hồng (2006), Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế Quốc Dân.
 15. Vũ Thị Thanh Phương (2008), Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 16. Trần Xuân Giáp (2010), Tiếp cận vốn kinh tế của các DNVVN ở Hà Tĩnh, Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 17. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/09/2012 về phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015, Hà Nội.
 18. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2012), Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 22/05/2012 về phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, Hà Tĩnh.
 19. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2011), Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND, ngày 06/042011 về hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
 20. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2014), Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/09/2014 về hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
 21. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2013), Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/09/2014 quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất, Hà Tĩnh.
 22. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2010), Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 10/11/2010 về Kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2011-2015, Hà Tĩnh.
 23. Website: www.hatinh.gov.vn

Tải về luận văn tại đây: http://123link.pw/EPtk0