Chiến lược kinh doanh công nghệ thẻ tại Công ty Cổ phần Thông minh MK

Trong bối cảnh phát triển kinh tế theo định hướng thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt là điều kiện tốt nhất để phát triển hệ thống thẻ ngân hàng nhằm phục vụ cho nhu cầu giao dịch trong nền kinh tế ngày càng cao cả về khối lượng, giá trị giao dịch, cũng như phạm vi và loại hình giao dịch. Việc kinh doanh công nghệ thẻ ngân hàng cũng sẽ phát triển mạnh mẽ như là một yếu tố tất yếu của hoạt động mang tính chất Logictic trong hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt và nó cũng bị ràng buộc bởi những cơ chế chính sách của Nhà nước mà Bộ Tài Chính và Ngân hàng Nhà nước là cơ quan tham mưu chính.

Việc đưa ra giải pháp chiến lược kinh doanh công nghệ thẻ ngân hàng là công việc cần thiết nhằm tìm ra được hướng đi phù hợp với việc kinh doanh thẻ của MK Smart hiện nay, các giải pháp và các định hướng sẽ giúp MK Smart có một hướng đi bền vững.

Quá trình tìm hiểu, xây dựng giải pháp chiến lược kinh doanh công nghệ thẻ ngân hàng của MK Smart giúp nhận biết và khắc phục những điểm yếu hiện tại trong Công ty Cổ phần Thông minh MK như: sự đa dạng các sản phẩm dịch vụ thẻ, hoạt động nghiên cứu và phát triển, các công cụ quản trị chất lược chưa được áp dụng, mạng lưới giao dịch, phân phối còn yếu kém, các hoạt động Marketing chưa được chú trọng đúng mức. Bên cạnh đó cũng nhận thấy được những điểm mạnh cần được phát huy, khai thác nhằm đem lại lợi thế cho MK Smart như: am hiểu thị trường, đi đầu về công nghệ và giải pháp về thẻ, về công nghệ thẻ, hệ thống thông tin, thái độ phục vụ nhân viên của Công ty cổ phần Thông minh MK.

Phân tích môi trường bên ngoài giúp MK Smart nhận biết được những cơ hội để nắm bắt như: dân số vàng, chính sách của Nhà nước, nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng có sự thay đổi… Nhưng MK Smart cũng phải đối mặt với những nguy cơ như: các đối thủ tiềm ẩn, các đối thủ cạnh tranh đang lớn mạnh và phát triển.

Việc lựa chọn chiến lược cho phù hợp được xây dựng trên nền tảng các yếu tố bên trong, bên ngoài, sứ mạng và mục tiêu và sử dụng công cụ Ma trận SWOT và Ma trận QSPM, các chiến lược được chọn lựa và đề xuất đều dựa trên mục tiêu dài hạn của MK Smart, các giải pháp đề xuất là Đa dạng sản phẩn và dịch vụ thẻ, Marketing, Nghiên cứu và phát triển, Quản trị chất lượng, sẽ giúp việc thực hiện chiến lược thành công cao hơn.

Các chiến lược đề xuất là cơ sở ban đầu, MK Smart cần có những tùy chọn phù hợp cho từng giai đoạn cho từng chiến lược để hoạt động kinh doanh công nghệ thẻ ngân hàng tại Công ty cổ phần thông minh MK ngày càng hiệu quả và phát triển.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Phạm Lan Anh (2000), Quản lý chiến lược,  NXB. Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
 2. Fred R.David (2000), Khái luận về quản trị chiến lược (Bản dịch). NXB. Thống kê. Hà Nội.
 3. Hoàng Văn Hải (Chủ biên), (2013). Quản trị chiến lược, Tái bản lần thứ nhất, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
 4. Hoàng Văn Hải (Chủ biên), (2014) Ra quyết định quản trị, Tái bản lần thứ nhất, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
 5. Hoàng Văn Hải (Chủ biên), (2012) Tinh thần doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
 6. Hoàng Đình Phi, (2012) Giáo trình Quản trị công nghệ, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
 7. Michael E. Porter (2008), Chiến lược cạnh tranh (Bản dịch). NXB. Trẻ, Tp.HCM.
 8. Michael E. Porter (2008), Lợi thế cạnh tranh (Bản dịch). NXB. Trẻ, Tp. HCM.
 9. Quốc hội nước CHXHCNVN, (2006). Luật Chuyển giao công nghệ, số: 80/2006/QH 11, khóa 11.
 10. Quốc hội nước CHXHCNVN, (2005). Luật Doanh nghiệp, Số: 60/2005/QH11, khóa 11.
 11. Quốc hội nước CHXHCNVN, (2005). Luật sở hữu trí tuệ, Số: 50/2005/QH11, khóa 11
 1. Lê Văn Tâm (2000), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB. Thống kê, Hà Nội.

Tiếng nước ngoài

 1. EIU (Economist Intelligent Unit), (2007). Innovation: Transforming the way business creates.
 2. Harvard Business School Press, (2009). Managing Creativity an innovation.
 3. H.Mintzberg, J.Lampel, J.B Quin, S.Ghoshal, 2003. The strategy Process, Pearson Education Limited.
 4. Thompson, John L. and Martin, Frank (2005) Strategic Management: Awareness, Analysis and Change (5th edition).

Tải luận văn miễn phí tại đây