Category Archives: Kỹ năng viết lại câu – Tiếng anh B1

06Oct/16

VIẾT THEO CẤU TRÚC SO… THAT = SUCH …THAT

VIẾT THEO CẤU TRÚC SO… THAT = SUCH …THAT S          +          BE       +          SO       +          ADJ    +          THAT +          S          CAN’T/ COULDN’T V VERB                                     ADV S          +          BE       +          SUCH +          (A)      ADJ    N         +          THATRead More…