Category Archives: Bài thi B1 – Phần đọc biển quảng cáo – đoc thông báo

Bài thi gồm 5 bức tranh tương ứng với 5 biển báo, thông báo… Mỗi bức tranh có 3 lựa chọn trả lời. Học viên chọn đáp án đúng nhất theo nội dung của bức tranh