Category Archives: Trường Đại học Việt Nhật

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển. Hiện tại, ĐHQGHN đang triển khai 126 chương trình đào tạo đại học và 131 chương trình đào tạo thạc sỹ và 107 chương trình đào tạo tiến sỹ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ… Tỷ lệ quy mô đào tạo sau đại học/tổng quy mô đào tạo chính quy đạt 33.88%. Quy mô đào tạo đại học chính quy được giữ ổn định. Hàng năm, ĐHQGHN đào tạo trên 5.000 cử nhân khoa học, trong đó 13.1% sinh viên tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế; 2.400 thạc sỹ và 200 tiến sỹ.