Cài đặt Bigbluebutton

Bigbluebutton là hệ thống mã nguồn mở, để xây dựng hệ thống họp hay học trực tuyến qua web

1. Yêu cầu trước khi cài đặt

  • Ubuntu 14.04 64-bit server
  • 4 GB of memory with swap enabled (8 GB is better)
  • Quad-core 2.6 GHZ CPU (or faster)
  • TCP ports 80, 1935, 9123 are accessible
  • UDP ports 16384 – 32768 are accessible
  • Port 80 is not in use by another application
  • 500G of free disk space (or more) for recordings
  • 100 Mbits/sec bandwidth (symmetrical)
  • Dedicated (bare metal) hardware (not virtualization)

Kiểm tra ngôn ngữ trên server. Phải là kiểu en_US.UTF-8


$ Nano /etc/default/locale

$ LANG="en_US.UTF-8"

Nếu không thấy có thong tin trên thì sử dụng lệnh sau để cài đặt

$ sudo apt-get install language-pack-en
$ sudo update-locale LANG=en_US.UTF-8

Sau đó logout và login in lại để kiểm tra

Kiểm tra version os

$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=14.04
DISTRIB_CODENAME=trusty
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.X LTS"

2. Update server

kiểm tra repo

$ grep "multiverse" /etc/apt/sources.list
Thông tin show ra nên có nội dung sau:
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty multiverse
or
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted universe multiverse

Nếu không có thì có thể them vào dòng sau:

$ echo "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

Update

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade

 $ reboot

3. Cài đặt key cho BBB

$ wget http://ubuntu.bigbluebutton.org/bigbluebutton.asc -O- | sudo apt-key add -
$ echo "deb http://ubuntu.bigbluebutton.org/trusty-090/ bigbluebutton-trusty main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bigbluebutton.list
$ sudo apt-get update

4. Cài đặt ffmpeg

Để tạo các components file playback (audio, video, desktop sharing)

Tạo file install-ffmpeg.sh và thêm nội dung

sudo apt-get install build-essential git-core checkinstall yasm texi2html libvorbis-dev libx11-dev libvpx-dev libxfixes-dev zlib1g-dev pkg-config netcat libncurses5-dev

FFMPEG_VERSION=2.3.3

cd /usr/local/src

if [ ! -d “/usr/local/src/ffmpeg-${FFMPEG_VERSION}” ]; then

  sudo wget “http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-${FFMPEG_VERSION}.tar.bz2

  sudo tar -xjf “ffmpeg-${FFMPEG_VERSION}.tar.bz2”

fi

cd “ffmpeg-${FFMPEG_VERSION}”

sudo ./configure –enable-version3 –enable-postproc –enable-libvorbis –enable-libvpx

sudo make

sudo checkinstall –pkgname=ffmpeg –pkgversion=”5:${FFMPEG_VERSION}” –backup=no –deldoc=yes –default

save và thoát

Thêm quyền x và chạy script trên

$ chmod +x install-ffmpeg.sh
$ ./install-ffmpeg.sh

Sau khi cài đặt, kiểm tra version

$ ffmpeg -version
ffmpeg version 2.3.3 Copyright (c) 2000-2014 the FFmpeg developers
  built on Aug 18 2014 17:35:05 with gcc 4.8 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1)
  configuration: --enable-version3 --enable-postproc --enable-libvorbis --enable-libvpx
  libavutil      52. 92.100 / 52. 92.100
  libavcodec     55. 69.100 / 55. 69.100
  libavformat    55. 48.100 / 55. 48.100
  libavdevice    55. 13.102 / 55. 13.102
  libavfilter     4. 11.100 /  4. 11.100
  libswscale      2.  6.100 /  2.  6.100
  libswresample   0. 19.100 /  0. 19.100

5. Cài đặt bbb

$ sudo apt-get install bigbluebutton

6. Cài đặt API demo

$ sudo apt-get install bbb-demo
$ sudo apt-get purge bbb-demo

7. Kiểm tra kết quả cài đặt

$ sudo apt-get install bbb-check
$ sudo apt-get purge bbb-check

8. Bật webrtc audio

$ sudo bbb-conf --enablewebrtc

9. Clear restart

$ sudo bbb-conf --clean
$ sudo bbb-conf --check

10. Restart bbb

$ sudo bbb-conf --restart
11. Truy cập
http://ip_BBB_serverhttp://docs.bigbluebutton.org/overview/architecture.html
12. Customize
Không cho phép truy cập trực tiếp vào domain http://domain, sửa file
* Sửa file
$ nano /var/www/bigbluebutton-default/index.html
tìm dòng /demo/demo1.jsp và comment lại
* Sửa tên thư mục
Rename thư mục demo tại /var/lib/tomcat7/webapps/demo
Khởi động lại dịch v
$ sudo bbb-conf --restart