Bookmark và Snapshot Qlik

Đối với những người mới làm quen với Qlik, hai khái niệm này tương đối dễ gây nhầm lẫn. Các Visualization objects trong Qlik là những objects động, và sẽ được vẽ lại dựa trên dữ liệu hiện thời. Bookmark và Snapshot đều có thể lưu lại trạng thái của Visualization objects tương ứng với một khối dữ liệu nhất định.

Vì vậy, bài viết này sẽ tóm gọn lại những điểm khác nhau cơ bản giữa 2 công cụ chuyên dụng này trong Qlik.

Snapshot

Snapshot được sử dụng với mục đích chính là chụp lại trạng thái hiện tại của một chart cụ thể trong app. Snapshots sau khi được chụp lại sẽ được lưu trong Snapshot library, theo thứ tự thời gian. Qlik hỗ trợ annotation để người dùng có thể thêm ghi chú cho Snapshot, cũng như 1 thumbnail nhỏ gợi nhớ về chart bên cạnh

Snapshot có gì ?

  • Snapshot không chỉ là tool chụp hình tĩnh. Snapshot cho phép người dùng chụp lại 1 trạng thái của chart, và khi được sử dụng trong Story, người dùng được thao tác một số tác vụ trên chart này.
  • Snapshot không phụ thuộc vào dữ liệu hiện tại trong app. Khi có thay đổi về dữ liệu (thêm mới, sửa, xóa), những Snapshot đã được lưu sẽ không bị thay đổi.

Bookmark

Bookmark là một tập hợp của các Selection. Tương tự như Snapshot, Bookmark cũng được lưu trong Bookmark library, cùng với annotation.

Bookmark có gì?

  •  Bookmark không phải là chụp 1 màn hình cụ thể, mà là lưu lại trạng thái Selection của app. Vì vậy, Bookmark sẽ được áp dụng lên tất cả các sheets trong app. Không có Bookmark cho một chart, hay một sheet cụ thể nào. Điều này hoàn toàn khác biệt với Snapshot, vì Snapshot chỉ áp dụng cho 1 chart cụ thể trong app.
  • Khi có thay đổi về dữ liệu (thêm mới, sửa, xóa), Bookmark sẽ áp dụng lựa chọn lên tập dữ liệu mới này. Trong trường hợp một số field dữ liệu không còn nữa, Bookmark sẽ tự động loại bỏ những field này ra khỏi Selection.

Nguồn https://vietqlikies.wordpress.com