Audio Giáo Trình triết học dành cho hệ cao học và nghiên cứu sinh – hệ không chuyên

jzr1349344053

Dưới đây là toàn bộ giáo trình Triết học dành cho Nghiên cứu sinh và học viên cao học hệ không chuyên Triết học

Chuyên đề 1. Chủ nghĩa duy vật mácxít- cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học
Chuyên đề 2. Phép biện chứng duy vật — phương pháp luận chung nhất của nhân thức khoa học và thực tiễn cách mạng
Chuyên đề 3. Nguyên tắc thống nhất của lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-lênin
Chuyên đề 4. Logic học — khoa học về tư duy. Các phương pháp nhận thức khoa học
Chuyên đề 5. Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Chuyên đề 6. Giai cấp và đấu tranh giai cấp. Biện chứng giữa lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích nhân loại trong thời đại ngày nay.
Chuyên đề 7. Mấy vấn đề triết học về con người.
Chuyên đề 8. Tiến bộ xã hội và vấn đề cách mạng xã hội trong thời đại ngày nay.

….

https://www.youtube.com/watch?v=J1xMFIqOaQ4&index=1&list=PLP86Y-o3C1EAy4dRs1Csl3T5joAJ7diyy