Quy hoạch phát triển Nuôi trồng thủy sản huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản là một trong những công cụ quản lý Nhà nước tác động vào sự  phát triển thông qua việc xem xét các điều kiện tiềm năng về tự nhiên và kinh tế xã hội thuận lợi cho NTTS, xác định các mục tiêu phát triển trong một giai đoạn và đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm đạt các mục tiêu và hướng tới sự phát triển một cách bền vững.

Với những tiềm năng lợi thế sẵn có về Nuôi trồng thủy sản của địa phương cùng với sự phát triển về khoa học công nghệ cũng như những dự báo nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thủy sản trong tương lai thì cơ hội cho nền kinh tế Thạch Hà trong đó Nuôi trồng thủy sản góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế.

Trong thời gian qua huyện Thạch Hà đã quan tâm khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển NTTS, đưa con Tôm vào danh mục sản phẩm chủ lực của huyện và cũng có những kết quả nhất định. Diện tích và sản lượng ngày một tăng, giá trị thu hoạch bình quân trên đơn vị diện tích tăng nhanh góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện, nâng cao đời sống cho một bộ phận nông ngư dân ven biển.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất cũng như đầu tư phát triển, trong đó là công tác làm quy hoạch chưa thực hiện tốt, việc phát triển thiếu quy hoạch dẫn đến thiếu lộ trình, thiếu vốn đầu tư và hiệu quả sản xuất còn thấp.

Vì vậy Thạch Hà cần lập quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của huyện để nâng cao hiệu quả quản lý đồng thời có những định hướng phát triển đúng mức phủ hợp với xu hướng đặc biệt phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của huyện.

Đề tài “Quy hoạch phát triển NTTS huyện Thạch Hà đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” đưa ra một số cơ sở lý luận chung cho quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản cấp huyện cũng như giải pháp phát triển từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 có hiệu quả cao và bền vững.

 1. Kiến nghị:

Để phát triển nuôi trồng thủy sản đạt được mục tiêu năng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy tiềm năng lợi thế đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của huyện đồng thời giúp cho công tác quản lý nhà nước về NTTS được thuận lợi, hiệu quả.   Huyện Thạch Hà cần quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2014- 2015 và định hương đến năm 2020. Từ đó có kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển đặc biệt là đưa các dự án phát triển NTTS vào trong danh mục các dự án ưu tiên đầu tư của huyện trong giai đoạn tới.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

***

 1. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Văn Hùng (2012), “Giải pháp quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản các huyện phía nam thành phố Hà Nội”, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012, tập 10 – số 7.
 2. Nguyễn Ngọc Bảo (2007), Thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong giai đoạn 2002-2006 và dự báo đến năm 2015, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế TPHCM.
 3. Nguyễn Văn Bé (2007), Giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển Nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TPHCM.
 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2009), Chương trình hành động quốc gia về phát triển bền vững ngành thủy sản trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO giai đoạn 2010-2012, Hà Nội.
 5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2010), Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, Hà Nội.
 6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011), Chiến lược phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và định hướng năm 2020, Hà Nội.
 7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2010), Quy hoạch phát triển chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2020, Hà Nội.
 8. Bộ Thủy sản (2007), Hướng dẫn quy hoạch Nuôi trồng thủy sản mặn lợ bền vững, Hà Nội.
 9. Bộ Thủy sản Việt Nam (2006), Hướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, Hà Nội.
 10. Chi cục Thống kê Thạch Hà (2013), Niêm giám thống kê Thạch Hà năm 2009-2013, Thạch Hà.
 11. Cục Thống kê Hà Tĩnh (2012), Niên giám thống kê Hà Tĩnh năm 2009-2013, Hà Tĩnh.
 12. Đảng Bộ huyện Thạch Hà (2013), Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị Quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Khóa X, 4 năm thực hiện Nghị Quyế số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI) về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Thạch Hà.
 13. Trần Đức Hiệp (2012), Quy hoạch phát triển: Nghiên cứu tình huống quy hoạch nguồn nhân lực ở Lào Cai, Đại học kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 14. Ngô Thắng Lợi (2011), Hoạch định phát triển kinh tế – xã hội lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, Hà Nội.
 15. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2013), Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế thủy sản giai đoạn 2008 – 2012, kế hoạch phát triển kinh tế thủy sản đến năm 2015, Thạch Hà.
 16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh (2013), Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển Nuôi trồng thủy sản mặn lợ tỉnh Hà tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030, Hà Tĩnh.
 17. Trần Thị Tình (2011), Phát triển Nuôi trồng thủy sản ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế phát triển, Đại học kinh tế Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng.
 18. Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020, Hà Nội.
 19. Tổng cục Thủy sản (2011), Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2000 – 2010, Hà Nội.
 20. Nguyễn Thị Tuyết (2009), Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế hoạch và Phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
 21. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà (2012), Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội huyện Thạch Hà năm 2012, Thạch Hà.
 22. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – xã hội huyện Thạch Hà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Thạch Hà.
 23. Viện chiến lược phát triển (2002), Một số vấn đề về lý luận, phương pháp luận phương pháp xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 24. Viện kinh tế và Quy hoạch Thủy sản (2005), Quy hoạch Phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm miền trung thừoi kỳ 2005- 2020, Hà Nội.
 25. Viện kinh tế và Quy hoạch Thủy sản (2009), Quy hoạch Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.
 26. Viện kinh tế và Quy hoạch thủy sản (2012), Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Hà Nội.
 27. Viện nghiên cứu NTTS III (2010), Báo cáo quy hoạch phát triển nuôi nhuyễn thể hàng hóa tập trung đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Nha Trang.
 28. Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (2011), Quy hoạch tổng thể thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng, TP.HCM.

Website:

 1. http://Agroviet.gov.vn
 2. http://chinhphu.vn
 3. http://fistenet.gov.vn
 4. http://ktcatbd.com.vn
 5. http://ncseif.gov.vn

34. http://nongnghiep.vn

Tải luận văn tại đây